โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

จำนวน 38

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 0 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 15 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
4
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนิตยา สีแสง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสิริกมล เสนาสุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางวราภรณ์ ศรีกะรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวสุปราณี ชินโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายอำพล พิลาตัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายนิตินัย พลอยวิเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวสุภาภรณ์ พรมรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายโมคะรา จิตรปรีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายนพนาถ โททุมพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวทัศนีย์ กลยนีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายกิรพัฒน์ อุปพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางปิยวดี สิงห์ทองไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายชาญวิทย์ อาจวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางวิมลรัตน์ พระหันธงไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวจุรารัตน์ อัครพิน  ครู ชำนาญการ
0
16 นางแจ่มจันทร์ วรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวจีรวรรณ ไชยมงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางกนิษฐา จิตรปรีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางนภาพร พรมประศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายไกรษร ดีขะมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
21 นายวิริยะ ค่ำคูณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวทรรศนันท์ พรมประศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายณัฐพล ศรีไตรเรือง  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวนงลักษณ์ ภูคงกิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
5