โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 77 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 94 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -17 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พังโคนวิทยาคม

จำนวน 100

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 9 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 7 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 15 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 10 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 10 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 7 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 3 3
0
0
0
0
  รวม 26 68 94
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
3
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
4
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
3
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
4
8
0
0
6 ศิลปะ
0
1
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
1
3
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
2
0
0
11 อื่นๆ
0
3
0
0
0
  รวม
17
27
50
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอมรศักดิ์ ศรีวรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางเสาวนีย์ สีหนาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางวนิดา สิงจานุสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวนัทธมน โพธิ์สาวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายพงษ์ศักดิ์ สมผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางรุ่งทิพย์ จันทร์อ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายวิศาสน์ เต็งวัฒนโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายไพบูลย์ ศรีสร้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางวิภาพรรณ เทศประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสิร ศิริดำรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุนทราพร ศรีวรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายเกษมสันติ์ ศรีคำมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ จันทนุช  ครู ชำนาญการ
0
16 นางอัญชรี เวยสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางศิริพร สีหนาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางอรนุช สัตถาผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
26.00
19 นายสฤษธิ์ มุลมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายมหิดล วงศ์อินทร์อยู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางอรวัสน์ มุลมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
22 นางศรีสุธา ราชชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางอัสราพร โตพัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 ว่าที่พันตรีสิทธิพงศ์ นาโควงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางฉวีวรรณ กุดหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางระเบียบ กิณเรศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางอ้อย คูณหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายชัยรัตน์ หารเขมร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายประการ อินทรพานิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางอุไรพร จันฤาไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางนภาพร วงศ์ประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวพิจิตรา ทองนู  ครู ชำนาญการ
0
33 นางมณีวรรณ สุวรรณโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางจีราวัฒน์ วิชนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
49.00
35 นายเข็มชาติ วิศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางยงจิตร สัพโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางยุพาภรณ์ ศิริกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวดวงพร คำภูแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวภภัสสร ธนจิราพัทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายคำรน อัคพิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายวิชา ศรีสร้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
42 นางสาววัชราพร ศรีสร้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายไพรศาล ดวงผุย  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสุกันยา กำลังฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวสุธิดา ปีคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายอลันบอล ธรรมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายภัทรโชติ ภูหาด  ครู ชำนาญการ
0
48 นายธนปกรณ์ ป้องศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
64.00
49 นางสุพัตรา สุกัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายอนุพันธ์ุ พีระธรรม  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสุพารัตน์ คำเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาววารุณี หงษ์ภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
53 นายภาณุทัต คำทะเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางวรพรรณ ลุนจักร  ครู ชำนาญการ
0
55 นายณัฎฐากร นิลเขต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายพีรพัฒน์ แสนนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาววันเพ็ญ เหลาพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายชาญฤทธิ์ ศรีหานาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางรัตธินาภรณ์ สุวรรณชัยรบ  ครู ชำนาญการ
1
24.00
60 นายนราธิป พนันชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวชุลีกร คำหล้า  ครู ชำนาญการ
2
50.00
62 นางสาวฉัตราภรณ์ รักษาภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
52.00
63 นางพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม  ครู ชำนาญการ
8
124.00
64 นางสาวภักดิ์วดี รักษาบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางกฤตติกา โพธิ์ไทรย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
66 นายคคนันท์ ศรีผุย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
67 นางสาวหงษ์ทอง ปาระพิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 อ้อย คูณหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางเนาวรัตน์ มหาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสาพชรพร คนชุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 สุธิดา ปีคุณ  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
52.00
73 นางสาวภักดิ์วดี รักษาบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางณัฐกานต์ ใกล้ฝน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางเย็นฤดี ศรีสร้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นายเรืองเดช พร้อมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางจุฑารัตน์ คำเพชร  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
29