โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 59 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 60 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กุดบากพัฒนาศึกษา

จำนวน 70

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 5 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 4 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 3 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 9 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 4 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 26 33 59
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
3
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
2
4
0
0
6 ศิลปะ
1
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
3
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
21
9
30
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวีระยุทธ อามาตย์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาคร ทินบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายวิเชียร ศรีเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
4 นายทองพูล พันธ์เลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางประภาศรี พันธุวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสง่า คำศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
7 นางทองม้วน พันธ์เลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุทธิรัตน์ พองพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายพงษ์ผจญ พันธุวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายทวีวัฒน์ ข่วงทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายอดุลย์ศักดิ์ สาริบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางบุญนำ สาริบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
13 นายกงวิทย์ ศิริขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
14 นางอำภา ศิริขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
15 นายฑศพันธ์ คงเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางพิจิตร์ตา ศรีเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีสถาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวอัญจนา ดาบลาอำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายบรรจงค์ กออำไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางดาวรุ่ง ทันสี  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวศิริญญา ดีล้ำ  ครู ชำนาญการ
3
67.00
22 นายทนงศักดิ์ ทินบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
23 นางผ่องนภา เครือกนก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
24 ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แสนดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
105.99
26 นางสาววิมลรัตน์ พลหาญ  ครู ชำนาญการ
2
26.00
27 นางอรวรรณ ไชยสุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวนงนุช หาไชย  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวสุภัทตา พรมลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายสุภิญโญ ทันสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายชิดพนม คูวนิชชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวคนึงนิตย์ กุดวงศ์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
33 นายธรรมจักร เบ็ญจะศิลป์  ครู ชำนาญการ
3
36.00
34 นายปรีดา มองเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวสุนิสา ศิริอุดม  ครู ชำนาญการ
2
42.00
36 นางสาวกริกา งามแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายสุรศักดิ์ สักขินา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายบพิตร เหล่ากอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวสุชัญญา นนท์คำวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาววัชราภรณ์ ใครบุตร  ครู ชำนาญการ
0
41 นางปภัสสร ข่วงทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
42 นายจักราชัย ท้าวพิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายกฤษฏ์หิรัญ ธนนันทน์นฤดล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
44 นายอานนท์ พวงเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวอุไรวรรณ ทนุจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
46 นางสาวทิพพานุช ลีนาลาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
55.00
47 นายพุฒิพงษ์ ศิลาแยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวสุกัญญา โยธายุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
49 นางสาวสิริยาพร พรหมดิเรก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายธนวัฒน์ จักร์คำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวจีระนันท์ ชาตะวิถี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาววิมลสิริ เครือคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวสุภาภรณ์ แสงวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
54 นางสาวทิพวรรณ โถชัยคำ  ครู ชำนาญการ
0
55 นายธนาพนธ์ ตาขัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายพัลลภ รักษาพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
15.00
57 นางศุภัคชญา ละครพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 ปิยะพงษ์ โททุมพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาววันเพ็ญ คำโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
8