โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 72 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 71 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวน 111

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 6 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 21 27
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 8 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 6 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 3 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 23 48 71
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
2
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
6
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
0
6
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
31
8
29
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเสกสรร จำปาอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางธิกานดา ศรีสาคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
66.00
3 นายนพดล ศรีสาคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
48.00
4 นางสาวกิริยา ทิพมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
35.00
5 นางรพีพร สุรารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
60.00
6 นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีเวียงธวัช  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
56.00
7 นายกิตติศักดิ์ สิงห์อร  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
8 นางภิรนันท์ ข่วงทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางเสาวคนธ์ สิงห์อร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
10 นางสุนิสา จงขจรพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางชุมากานต์ สุรเสียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
74.00
12 นายวิวิธนันท์ หยูเห้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสุนทรี เลิศสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
14 นายสุรินทร์ นาจะรวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางพรปวีณ์ เจริญปรีดีรัชต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสุวชล สุราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายทรัพย์บุญเลิศ ไชยปัญหา  ครู ชำนาญการ
0
18 นางพิศมัย พานโฮม  ครู ชำนาญการพิเศษ
14
149.00
19 นายชำนาญ เพริดพราว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางอัญชลี สุขพิลาภ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางกัลยารัตน์ นาคีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
22 นางสาวปิยะนุช บุญชาญ  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวอุทุมพร ศรีสาคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวนงลักษณ์ บัวทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
25 นายอนุวัฒน์ แก้วมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวกนกวรรณ ศรีดาวเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
27 นางจันทร์จิรา แง่พรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสุวิมล สุริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
29 นางสาวศรีอุดร ล้านสาวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวบุษกร เสโนฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
1
6.00
31 นางสาวบุณทริก บุตราช  ครู ชำนาญการ
0
32 นายภูวนาท พูนสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางนันทิยา เชื้อคำฮด  ครู ชำนาญการ
5
98.00
34 นางลัดดา ภูปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวพิมพร อุ่นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางศศินันท์ สาขามุละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวเมวิชญา ชวภณพิพัฒ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายวีระศักดิ์ อุปถานา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
39 นางสาวอารีลักษณ์ คำโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางณิชากร โสภาพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
18.00
41 นายเสกสิทธิ์ ปาละสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวดลนภา พรรื่นเริง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
43 นายอรรตพล ก้อนตาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางกัญชญาวีร์ บำเพ็ญศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายอธิวัฒน์ วงษาไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายวิฑูรย์ พลแสน  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวรุจิราภรณ์ สายบุญรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 สุภาวดี ทัศมี  ครู ชำนาญการ
6
152.00
49 ศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวปาริชาติ พันธุ์ศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11
179.00
51 นายสุทธิชัย แสนท้าว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวหทัยชนก สุ่มมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวเอมมิกา วิเศษตุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวอัมพา เพ็ญสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายอิสระ ดอนหลักคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวเรืองริน สินธุระวิทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายสถาพร สุติบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาววิยะดา สิริอมตธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
100.00
59 นางสาวมาลิณี แก้วเกิดมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายทัชนนท์ สัตถาผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
15.00
61 นายวัชระ เหมือนสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวขจีนุช ดาโอภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
36.00
63 นางกวินนาฎ เสียงเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 ชัญญาพัทธ์ ธนดิษฐาพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาวอมรรัตน์ เทียมราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายนเรศ เปลี่ยนคำ  ครู
0
69 นางสาวพิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว  ครู
0
70 นางฐรัชญา กินรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายภัทรกร วรุตาธนสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยทองพันธุ์  ครู
0
73 นางสาวจิราภรณ์ เหลืองสินศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
13