โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แวงพิทยาคม

จำนวน 41

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 17 27
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
6
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
3
22
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายสมพงษ์ มั่นคูณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวนวลฉวี หมั่นดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุทธิพร วงศ์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวราภรณ์ ดวงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสิริพร ไพคำนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสุรศักดิ์ อาษาเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวีรนุช สมนึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอุดมพร ธีระภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสุทธิเดช ดวงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางนวลจันทร์ ภูมูลนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายนิพนธ์ ก้องเสียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายวิเศษ วงศ์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสุริยันต์ ไชยรบ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางทิพเนตร หมุดน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายชัยมงคล ขำคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
80.00
17 นางนันธิกร คำหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
111.99
18 นางนงลักษณ์ นนตระอุดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายชาญเดช สุริยภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางนันทนา สุวรรณมาโจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสรัสนันท์ จันทร์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
22 นางสาวนัตติยา มาริชิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
23 นายชัยพร สิริศิระประภากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวนราภัทร ว่องไว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวสุภาวดี บุญเชิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวณกมลธัญ โคตรประทุม  ครู ชำนาญการ
0
27 นายวิระพล ทองจรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
13