โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 37 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 7 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 30 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองหลวงศึกษา

จำนวน 39

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 4 7
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
1
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวมัสญา การะจักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางกุสุมาลย์ สุวรรณกิจ  ครู ชำนาญการ
0
3 นายสมาน รัตนวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวศิริสกุล มาตตายา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุภาภรณ์ ภูกองชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายศรีศาสตร์ ศรีแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายทรงเดช ชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสุรศักดิ์ บัวโฮง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางรจนา กรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายพงษ์สวัสดิ์ สายกัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวปิยะนุช อรรคฮาต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวสุพิชญา ดาบโสมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายณชพัฒน์ ดุลยลา  ครู ชำนาญการ
0
16 นายไพรวัลย์ แวววงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวศกลวรรณ พรหมจรรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวมินตรา ใจศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวปุณยนุช มีประสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายนรินทร์ หลักทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายจตุชัย ชนะมาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายทนงศักดิ์ เอี้ยวเฮง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวจอมทอง อบอุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางกนกชญา หารธงชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางพรสว่าง รัตนสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวจารุณี หงษาชุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวเสาวรส แสงอรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายพงษ์นริน อนุคำ  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวอัญชลี หมู่มาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวรุจิรา พรมบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายเบญจพล หอมละออ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวกรรณิกา เพลาวัน  ครู ชำนาญการ
0
34 นายเอกลักษณ์ สมสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวสุชาวดี โพธิสาเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางแววยุรี ใบภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางอารีรัตน์ จันทรงกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
10