โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บงเหนือวิทยาคม

จำนวน 16

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 9 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
1
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายศรันยู พระโนเรศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
89.00
2 นางสมคิด ศิริวัฒ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
3 นายอดุลย์ ทับศรีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
4 นางบุษราภรณ์ ฤาชากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นายทนงชัย คิดโสดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสมคิด ทับศรีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
7 นางสาวประหยัด ฤาชากูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
86.00
8 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปราณี พรหมดีราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
9 นางสาวศรีประภา สุนารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
86.00
10 นางสาวอาทิตยา วุฒนาม  ครู ชำนาญการ
1
86.00
11 นายสันติ เหล่ามีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
12 นายศราวุธ สายตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
86.00
13 นางสาวกนิษฐา นุ่นสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
14 นางสาวเพ็ญพิชา นิยมธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
7