โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 170 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 172 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พะเยาพิทยาคม

จำนวน 221

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 11 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 8 17 25
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 27 37
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 12 20
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 6 26 32
0
0
0
0
6 ศิลปะ 8 3 11
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 9 14 23
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 55 117 172
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
3
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
13
11
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
17
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
9
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
10
10
12
0
0
6 ศิลปะ
1
6
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
13
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
2
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
37
74
61
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนัฐกานต์ ศิริอาภรณ์  ครู ชำนาญการ
4
125.00
2 นางสาวดารากรณ์ นาคสุกเอี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาววชิราภรณ์ มหามิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายวิทวัส วงค์คม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายกิตติภณ เพียรจริง  ครู ชำนาญการ
0
6 นายปิติ โกฎยา  ครู ชำนาญการ
0
7 นางเสาวลักษณ์ พันธ์พัฒนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางนัยนา ประวงศ์เทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสิรวงษ์ วงศ์ไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางผุสดี วัชรสกุลวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางอารีรัตน์ นาแพร่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางไพจิตร ใจคำ  ครู ชำนาญการ
0
13 นายชัยพฤกษ์ บุญเรือง  ครู ชำนาญการ
0
14 นายสำเริญ ปัญญาใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางนงลักษณ์ พรหมสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางวิจิตรา ทาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสงคราม ชินสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางจรัสศรี สุวรรณลพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางศศิธร ภักดิ์สันติพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายเสน่ห์ อยู่สุข  ครู ชำนาญการ
0
21 นายสุธิวัตร วงศ์ใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวไสว ศักดิ์ศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายปรัชญา สัมมาทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวภัสราภรณ์ ชัยเดช  ครู ชำนาญการ
0
25 นางนิชาภร ต๊ะสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางดวงจันทร์ หลายแห่ง  ครู ชำนาญการ
0
27 นายอนุวัฒน์ คำฟู  ครู ชำนาญการ
0
28 นางปรานอม ทศรฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวนิภาพร นิลประภา  ครู ชำนาญการ
0
30 นางวันวิสาข์ พรรณกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวณิชกุลย์ อดุลย์พงศ์ไพศาล  ครู ชำนาญการ
0
32 นางศิริชร นันทชาติ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางประภากร ชาวเมือง  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวสรัญญา มูลมาก  ครู ชำนาญการ
0
35 นายจิรพันธ์ จันจินะ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวลินดา วงศ์ดาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายกฤษฎา การหมั่น  ครู ชำนาญการ
0
38 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายอภิวัฒน์ พวงลำใย  ครู ชำนาญการ
0
41 นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ  ครู ชำนาญการ
0
42 นางราตรี คำปัน  ครู ชำนาญการ
0
43 นางจิรปรียา ชัยทะ  ครู ชำนาญการ
0
44 นายยศ กันทายวง  ครู ชำนาญการ
0
45 นางพัชรี สารงาม  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวณัฐณี อินทวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายวรันย์ ปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวรัตนา สบายจิตร  ครู ชำนาญการ
0
51 นางอุษณีย์ จันทร์สุริยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางอุบล กุลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางอัศนีย์พร มังคลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางศิริธร อุตโม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวน้ำผึ้ง มั่งคั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายพศิน สาดสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวอัมพร เพียรการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางเบญจวรรณ มงคลดีอนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวอัชญานันท์ เจนใจ  ครู ชำนาญการ
0
60 นางชุติมา พู่ตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
61 นายปริญญา บุญปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาววัชราภรณ์ ยศวัฒนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางเกศิรินทร์ รัตนรักษ์มงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวกานท์ชญา อ่อนนวล  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวปนัสยา แก่นพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางอภิญญา โยธามาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายพรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาวลัดดาวัลย์ บุญคุ้ม  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสุญาณี ปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
70 นายวิรัตน์ ไชยสุ  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า  ครู ชำนาญการ
0
72 นางปริยากร วงศ์ชัย  ครู ชำนาญการ
0
73 นางสาวสวรรยา ขวานเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายจรูญพงษ์ ชลสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางราตรี ธีรพันธุ์พงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางนงคราญ ยะตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสุมิตรา จันแย้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายสุทัศน์ บุญเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
80 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
81 นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางอรชร ถาคำ  ครู ชำนาญการ
0
83 นางดารากร จางคพิเชียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวศิโรรัตน์ เตชะแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวเพียงหทัย ยาวิราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางกนกพร ชำนาญยา  ครู ชำนาญการ
0
87 นางวิลัยพร ชัยเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางสาวดารารัตน์ อินต๊ะปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางสาวอาภัทธา บุญยัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางยอดกุศล ศรีทัน  ครู ชำนาญการ
0
91 นายพัทธพล วงศ์วาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางสาวนภาภรณ์ ปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
94 นางนิตยา ทาเป๊ก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางจามจุรี พรหมเผ่า  ครู ชำนาญการ
0
96 นางสาวจิรัชยา วงค์ราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นายอนุสรณ์ ระลึก  ครู ชำนาญการ
0
98 นายสุวิทย์ เทพวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
99 นางสาวอีสซา เดสสิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายเจษฏาวัชส์ เสียงเย็น  ครู ชำนาญการ
0
101 นางสาวฉัตฑริกา นันแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายประภาส รวมปะระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายสิทธิโชค หากิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นายกวี บุญกว้าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นายพงศธร โพธิแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
106 นายเปรมฤทธิ์ อินแต่ง  ครู ชำนาญการ
0
107 นายวรรณะ โพธิ์ชะอุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นายอุดม ไชยวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางกรรณิกา คำถิน  ครู ชำนาญการ
0
110 นายมงคล ครุฑนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายพิรญชิต บุญนัด  ครู ชำนาญการ
0
112 นางอุไรวรรณ วงศ์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 จ.ส.อ.สมผัด พรมจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางชนันษร วัชรกุลปรีชาชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางมาริษา สิงห์กา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางสาวปิโยรส ใจเอื้อ  ครู ชำนาญการ
0
118 นายสมเดช ชัยวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นายพันธกร ตันติเพชราวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางสาวมาลัย ฟักเขียว  ครู ชำนาญการ
0
121 นายวีรวัฒน์ พันธุกิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
122 นางสาวชัชฎาภรณ์ รัชฎาวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
123 นางญาติกา ไชยจำเริญ  ครู ชำนาญการ
0
124 นางสาวหัตถยากานต์ สุริยวงค์สกุล  ครู ชำนาญการ
0
125 นายณฉัตรมงคล มูลศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางสาวชุลีมาศ คำบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาวรุจิรา กาจินา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางสาวกิติยา ชัยเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
129 นายสมหวัง ศรีธิเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
130 นายพร้อมพงษ์ ถิ่นลำปาง  ครู ชำนาญการ
0
131 นายมาโนชย์ มีมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางสาวเปรมจิต ธุระงาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นายประสงค์ อิ่นคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางสาวพรเมษา กรรณทรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นายศุภกิจ แก้วกันทะ  ครู ชำนาญการ
0
136 นายนิรันดร์ กันมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นายอุดม พลทองมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
138 นางพวงบุหงา สุขสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นางสาวทรัตชพร ทวีเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
141 นางธนวรรณ กันคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
142 นายอานุพันธ์ เทพรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นางวรรณรดา จันต๊ะนา  ครู ชำนาญการ
0
144 นายราชนุชา อินจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
145 นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
146 นางสาวชมัยพร สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
147 นางอเนรี ใจวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
148 นางสาวอรุณรุ่ง สุขสำราญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นางรวิกานต์ ลือวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
151 นางพรรณทิพย์ ศักดิ์ศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
152 นางบุษบา อริยะคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
153 นางรุจิรา เครือพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
154 นายเกียรติชัย ธรรมโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
155 นายภีรภูมิ จินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
156 นางสาวสุรีย์ ไชยชนะ  ครู ชำนาญการ
0
157 นายรณชัย วรรณรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
158 นายทรงศักดิ์ แก้ววิลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
159 นางสาวโสภา สุกำปัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
160 นางสาวเปรียบดาว ประพิณ  ครู ชำนาญการ
0
161 นางอนุตตรา รักษาวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
162 นางสิรินุช ตุมแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
163 นางสาววราภรณ์ อินจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
164 นางสาวพิมพ์ชนก จุลละนันทน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
165 นางสาวณหทัย เขาเหิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
166 นางจีรพา กันทา  ครู ชำนาญการ
0
167 นางสาวอภิชญา ไชยยะ  ครู ชำนาญการ
0
168 นางสาวจุฑาทิพย์ อภิภัชผ่องใส  ครู ชำนาญการ
0
169 นางสาวมรกต ใจดี  ครู ชำนาญการ
0
170 นางสาวเทวีลดา ศรีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
8
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
6
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
43