โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 45 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 48 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ฟากกว๊านวิทยาคม

จำนวน 54

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 7 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 5 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 1 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 5 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 21 27 48
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
5
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
13
34
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพรเพ็ญ อินต๊ะ  ครู ชำนาญการ
6
60.00
2 นางสาวสุจินต์ สองคำชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 ศิริพร เมืองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
80.00
4 นางสาวพัชรี วาเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
5 ปาริชาติ อินต๊ะรักษา   ครู ชำนาญการ
0
6 นางนงนุช ศิริธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
13
108.00
7 นางรัตนา เดชะบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสุดเฉลิม อ่อนเปี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวณัฐจิรา ก๋าใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
10 บัณฑิดา เมืองวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
11 นางอมรศรี แรกข้าว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
13 นางกาญจนา กิ่งก้าน  ครู ชำนาญการ
7
84.00
14 นางสาวกุหลาบ บุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
84.00
15 นางสาวเดือนนภา ยะมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
16 นายธนภัทร กิ่งก้าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวนุชนารถ ด้วงสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
72.00
18 นางนุชนาฏ คงถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายชวลิต กันคำ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายจักรพงศ์ บุญธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายกฤตภาส ใสคำฟู  ครู ชำนาญการ
0
22 กังวาล กาสมุทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 วิชยา ทำดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางวรีรัตน์ เสธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
20.00
25 นายสุรสิทธิ์ คงมั่น  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสุภาภัค สมศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายวิทยาวุฒิ ไชยสุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นฤพันธ์ ยินดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายพร้อมเพรียง พูลผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นภัสญาณ์ ไก่งาม  ครู ชำนาญการ
0
31 พัชนี ถูกจิตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
32 ณัฐชยา สมควร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
34 นางเครือลัดดา กลมไล  ครู ชำนาญการ
0
35 นายจรูญ บุญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธ  ครู ชำนาญการ
6
66.00
37 นางดวงเดือน ดำรงสันติพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
84.00
38 นาตยา อินต๊ะสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
81.00
39 นางฐิติกานต์ เชื้อทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายณัฐพงษ์ เชื้อทอง  ครู ชำนาญการ
0
41 ปัณณ์ ปัญโญใหญ่  ครู ชำนาญการ
0
42 นายพรชัย วงศ์สุวคันธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางอรุณี เมืองมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
44 นายแอ๊ด ชาวน่าน  ครู ชำนาญการ
0
45 นายสุปรีชา สูงสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
21