โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พะเยาประสาธน์วิทย์

จำนวน 18

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 11 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
14
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นันติยา เรือนน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 วันวิสาข์ เสมอเชื้อ  ครู ชำนาญการ
0
3 ฉัตรชัย สิงห์กา  ครู ชำนาญการ
0
4 สุภลัคน์ จอมโพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
5 นาฎสุคนธ์ กาตาสาย  ครู ชำนาญการ
0
6 กาญจนา สุปินะ  ครู ชำนาญการ
0
7 นพรัตน์ เสมอเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 ลักษ์พงษ์ ปิงเมือง  ครู ชำนาญการ
0
9 นิคม ลาภยศ  ครู ชำนาญการ
0
10 บัณฑิต ไชยเมือง  ครู ชำนาญการ
0
11 รติรัตน์ ธิราช  ครู ชำนาญการ
0
12 ฤทธิชัย วัฒนาพร  ครู ชำนาญการ
0
13 วรารัตน์ รุมาคม  ครู ชำนาญการ
0
14 พยอม สุระวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
15 เอื้อการย์ นาขยัน  ครู ชำนาญการ
0
16 ชเนรินทร์ แสงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 พัชรินทร์ ตาปัญโญ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
8