โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 50 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 51 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดอกคำใต้วิทยาคม

จำนวน 67

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 9 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 3 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 5 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 3 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 5 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 20 31 51
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
6
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
4
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
4
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
6
22
23
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพฤกษา พรหมเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
2 นพวรรณ มณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
60.00
3 นายพงษกร บุญต่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
4 นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
54.00
5 วิภาพร สุจชารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 กัลยา เป็กเครือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสมพร บุตรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
42.00
8 นางอรชพร อะทะเทพ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสุขศรี ลาดอุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
10 นางสาวจารุณี ขันใจ  ครู ชำนาญการ
0
11 นายอิทธิพล อินดำรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 ชัชฎาพร ปัญญา  ครู ชำนาญการ
2
24.00
13 นายสุขเกษม นนตะภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวจิตราภรณ์ คำผา  ครู ชำนาญการ
3
24.00
15 นางนิภาภรณ์ ปุณณพิชชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
16 นางรัตนารีตา ดำรงค์ไทย  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
11
76.00
18 นายพัฒนา ฟ้าแลบ  ครู ชำนาญการ
4
135.99
19 นางสาวธนัชชา แก้วเทพ  ครู ชำนาญการ
5
110.00
20 นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
101.00
21 กรรณิการ์ มาตรมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 มลธิลา สุริยะไชย  ครู ชำนาญการ
1
16.00
23 นางสาวพจนารถ อ่อนเขียว  ครู ชำนาญการ
5
42.00
24 นางนุชรี ขุนน้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 วริญา มหาลาภก่อเกียรติ  ครู ชำนาญการ
0
26 คมสันต์ ปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 เดชา คำถิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
28 นางขวัญฤดี ยะรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
29 น.ส.ทิพวรรณ เมืองมูล  ครู ชำนาญการ
0
30 นางธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟาน  ครู ชำนาญการ
0
31 วิทยา วงศ์ประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายยุทธนา มาลีพัตร์  ครู ชำนาญการ
0
33 สุรพงษ์ ปันติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 ระพีพรรณ ฉิมอุปละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นราวุธ สมศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายศิริชัย ธรรมศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางกชกานต์ ดอนศรีแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
39 นางอำพา บุญเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 อิสรา ทองรุ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายประกอบ จันทร์ทัน  ครู ชำนาญการ
1
16.00
42 ธงชัย นิติวรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
43 วิชวุฒิ จีนาใหม่  ครู ชำนาญการ
0
44 นายวิโรจน์ โรยสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
45 กรณ์วิการ์ สมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
46 พิทักษ์ สบบง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 รัฐศาสตร์ หน้างาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายกรธนัช มะโนเรือง  ครู ชำนาญการ
0
49 ทรงศักดิ์ สาลี  ครู ชำนาญการ
0
50 สิรินาวิน กาละจิตร  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
13