โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 20 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 36 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -16 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : งำเมืองวิทยาคม

จำนวน 31

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 6 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 5 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 3 3
0
0
0
0
  รวม 6 30 36
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
5
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
3
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
6
1
0
0
6 ศิลปะ
0
4
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
3
0
0
0
  รวม
0
29
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกันติศา โภคากรณ์  ครู ชำนาญการ
2
18.00
2 ดรุณี อินต๊ะสาร  ครู ชำนาญการ
1
20.00
3 นายชมนาท สมศรี  ครู ชำนาญการ
0
4 นางอัญญรัตน์ สมศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
123.99
5 นางศศิธร อินต๊ะปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
6 อนุรักษ์ กระทง  ครู ชำนาญการ
1
23.00
7 นางรุ่งนภา นักกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
8 ยุทธนา เปี้ยจันตา  ครู ชำนาญการ
0
9 นายสมบัติ พรมเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 สุริยงค์ ไชยมงคล  ครู ชำนาญการ
0
11 นายชาญชัย สมศรี  ครู ชำนาญการ
0
12 ไตรวิทย์ อำมะ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางจีรนันท์ พักนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
14 นางสาวศศฺิธร มะโนรส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวพัชรพร ธนะขว้าง  ครู ชำนาญการ
0
16 รุ่งนภา ศรีสะอาด  ครู ชำนาญการ
0
17 นางอทิตา เผ่ากันทะ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางเอมอร กาศสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวันธิดา ศรีสมบัติ  ครู ชำนาญการ
2
24.00
20 สถาปัตย์ หงษ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางประนมพร อุทธวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายทวีชัย สมควร  ครู ชำนาญการ
0
23 นายศิวัช สวัสดี  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
7