โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

จำนวน 55

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 4 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 9 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 29 43
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
4
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
4
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
8
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
4
1
0
0
6 ศิลปะ
1
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
5
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
30
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเขมจิรา ปัญสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายพิภพ ยอดอ้อย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
3 นางสาววันเพ็ญ เสียงห้าว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
4 นางสาวเกศกนก ใจวัง  ครู ชำนาญการ
2
41.00
5 นางปวิตรา เทพโพธา  ครู ชำนาญการ
1
26.00
6 นางสาวเจนจิรา คำคง  ครู ชำนาญการ
2
27.00
7 นางสาวสุภาพร อินต๊ะเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวภัณฑิรา นิเลปิยัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
9 นางสาวจิรพร ใจยืน  ครู ชำนาญการ
2
41.00
10 นางสาวอรวรรณ สารขัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 วรุตม์ อินต๊ะวงศ์กา  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวพัชรี ธิศรี  ครู ชำนาญการ
0
13 นางขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวพัชรินทร์ กุลณา  ครู ชำนาญการ
0
15 นายธีรชาติ พงศ์นฤมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
16 นางมยุรี เวียงคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
54.00
17 นางสาวจำนงค์ ไชยมงคล  ครู ชำนาญการ
1
18.00
18 นางสาวจามจุรี สมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
2
13.00
19 นายศิริขวัญ ท้าวล่า  ครู ชำนาญการ
1
6.00
20 ยุณีย์ ก๋าวิน  ครู ชำนาญการ
1
12.00
21 สุพิน กันทา  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี  ครู ชำนาญการ
3
15.00
23 นางวลัยพร ปิ่นแก้ว  ครู ชำนาญการ
7
163.00
24 ชินวัชร์ ปินตา  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวอำพรรณ กันทวงค์  ครู ชำนาญการ
7
52.00
26 นางสาวเบญจมาภรณ์ กระภูฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
8
125.00
27 สงกรานต์ แก้วสา  ครู ชำนาญการ
0
28 นวิพันธุ์ จันทร์ธีระวงศ์  ครู ชำนาญการ
1
6.00
29 วีระพงศ์ คูวิบูลย์ศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
30 รสสุคนธ์ สุโพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวอางคณา รัศมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นภสินธุ์. จิตรเจนจริยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 เกษม ศรีวิชัย  ครู ชำนาญการ
1
20.00
35 นางสาวจันทร์ฟอง ก้อนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวอรสา กาโนรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 อาทิตย์ สุจชารี  ครู ชำนาญการ
0
38 เฉลิมพล ใจยะเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
39 ชลธิชา ชลฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวนันทร์ฑิฌา ไชยวุฒิ  ครู ชำนาญการ
0
41 นายธนกฤต เทพมงคล  ครู ชำนาญการ
0
42 อมรรัตน์ เมืองวงศ์  ครู ชำนาญการ
7
238.00
43 นางสาวเกศรินทร์ สังโวลี  ครู ชำนาญการ
0
44 ธวัชชัย เป็นพนัสสัก  ครู ชำนาญการ
0
45 นายรณชัย บัวหลวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
44.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
2