โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 50 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 56 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : จุนวิทยาคม

จำนวน 79

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 10 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 8 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 7 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 1 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 2 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 20 36 56
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
6
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
6
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
7
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
5
2
0
0
6 ศิลปะ
2
3
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
29
22
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศศิวิมล อินต๊ะเนตร  ครู ชำนาญการ
0
2 นายมรุต ชลฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
12
144.00
4 นางสาววิไลวรรณ ขันใจ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางรุจิรา กองจันทร์  ครู ชำนาญการ
6
60.00
6 นคร ผ่องใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายชินโชติ บุญสิงมา  ครู ชำนาญการ
0
8 นางจุฑาทิพย์ สาพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายจำนง คำมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอัมพร ทิศสุกใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวอรอุมา กาญจนี  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวเพ็ญพักตร์ ไข่ทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวดวงเด่น บุญชุม  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวสุภา ตันใจเพชร  ครู ชำนาญการ
1
20.00
16 นางสาวธิดารัตน์ พรหมศร  ครู ชำนาญการ
0
17 นายไพรสนธ์ ละอองเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
18 นางยุพิน พรหมพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางพิชญา เทพไหว  ครู ชำนาญการ
0
20 นางบุญสิตา วิริยะพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายพันธนิจ ฟองอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางอรพิน เมืองมูล  ครู ชำนาญการ
1
0.00
23 นายธนกร นักกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวสุภาภรณ์ เป็งวัน  ครู ชำนาญการ
0
25 นายภูวนัย ไคร้ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายมนตรี ศรีวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางวรัญญา ศรีวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางจินตนา ยศเรืองศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางดวงมาลย์ ชินวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางอนงค์ ซูดดิกค์  ครู ชำนาญการ
2
67.00
32 นายกนก ใจกล้า  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวกัลยา พริบไหว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางภคอร สมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวอรชร ไชยมงคล  ครู ชำนาญการ
0
36 นายไพโรจน์ กาวิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาววรนุช มาตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 ว่าที่ ร.ต.ดุษฎี ฟูคำ  ครู ชำนาญการ
0
39 นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายสันติ ศิลป์กรีฑากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางดาววิภา ละอองเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางวราภรณ์ กำแพงเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายธนายุทธ ยศเรืองศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวศศิธร ตันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวตาณิกา เงินฝรั่ง  ครู ชำนาญการ
2
24.00
46 นายเชิง จันทะวงค์  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวอทิตยา จอมดวง  ครู ชำนาญการ
0
48 นางเพียงใจ รัตนวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
49 นายนคร ผ่องใส  ครู ชำนาญการ
0
50 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
12
144.00
51 ฑีฆายุ วงค์ปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
108.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
21