โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ฝายกวางวิทยาคม

จำนวน 46

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 5 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 8 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 1 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 2 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 27 40
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
13
27
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายรังสิต สิงห์มหาไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
51.00
2 นางสาวสุรางค์ วรรณวิภาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
3 นางนวภา กิตนวตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
4 นางสาวนันทนา เรืองนภารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
5 นางสาวณิชาภัทร ใจคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
6 นางสาวพิมสิริ อ่อนนวล  ครู ชำนาญการ
5
48.00
7 นางคีรีพร สนชาวไพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเพ็ญศรี เรืองนภารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
9 นางปิยะวรรณ์ กันณิกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
10 นางปนิดา วรสาม  ครู ชำนาญการ
5
74.00
11 นางขวัญชีวา คนซื่อ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
12 นางรชาดา ยาวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางชุติมา กลิ่นหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
70.00
14 นางยุพาวดี อภิภัชผ่องใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางธาราจันทร์ สินธุพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
19.00
16 นางเย็นกิจ อุดมรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
32.00
17 นางสาวบริสุทธิ์ มั่งคั่ง  ครู ชำนาญการ
2
16.00
18 นางกัณณ์ณิชาพัฒน์ สิงห์มหาไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
14.00
19 นางยุพาวรรณ จันทร์ลุทิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
20 นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
48.00
21 นางชนัดดา โครงกาบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจ  ครู ชำนาญการ
1
6.00
23 นายเกษมสันต์ ชูไว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายปรีดา จันทร์ลุทิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
25 นางสาวนิศาธร กองมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
54.00
26 นายสุขสันต์ หอมนาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
27 นายไสว ใจวังโลก  ครู ชำนาญการ
1
8.00
28 นางจารุวัฒน์ ชูไว  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
29 นางนงคราญ พรหมเผ่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
30 นางปริยานุช ปังประเสริฐกุล  ครู ชำนาญการ
4
141.99
31 นางอรนุช หอมนาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
32 นางสาวแพรพิชญ์ชา เบ็ญชา  ครู ชำนาญการ
5
136.00
33 นางสาวกฤษณา ริมปิรังษี  ครู ชำนาญการ
1
6.00
34 นายอดุลย์ จันธิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายคนอง บัวเย็น  ครู ชำนาญการ
1
12.00
36 นายอนุกุล สมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
4
36.00
37 นายศิขรินทร์ ศิรินาม  ครู ชำนาญการ
0
38 นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางศศิภา ตาทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางจิรัชญา เคร่งครัด  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
13