โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เชียงม่วนวิทยาคม

จำนวน 40

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 15 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
3
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
14
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววัลยา นาสาร  ครู ชำนาญการ
6
136.00
2 นายวงศพัทธ์ วังวล  ครู ชำนาญการ
9
137.00
3 นางปนัดดา วิไลรัตน์  ครู ชำนาญการ
3
36.00
4 นายรงณ์ชัย สืบแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวพนิดา ดวงทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางกัญญา วงศ์ใหญ่  ครู ชำนาญการ
0
7 นางวินนา เทพคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
8 นางแจ่มจันทร์ เถระ  ครู ชำนาญการ
1
0.00
9 นางอรัญญา จันทนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายประพันธ์ จันทนะ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางณัฐชาภร วรรณทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
12 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ใจแก้ว  ครู ชำนาญการ
4
174.00
13 นางเอื้อมดาว กองแก้ว  ครู ชำนาญการ
5
184.00
14 นางอัสมากรณ์ เกตุวีระพงศ์  ครู ชำนาญการ
12
178.00
15 นายวาสิงหน วิไลรัตน์  ครู ชำนาญการ
1
20.00
16 นายณรงค์ฤทธิ์ ธนะจันทร์  ครู ชำนาญการ
2
66.00
17 นายอนุพันธ์ มุสิกะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
18 นายภิรพัชญ์ ปัทมาชัยวิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสมหมาย ดูเหมา  ครู ชำนาญการ
4
72.00
20 นายวัฒนา คำจ้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
21 นางสาวรัตน์ติการณ์ วิชัยเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
27.00
22 นายสรายุทธ กิติยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
79.00
23 นายจักรพงษ์ แก้วตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวกัณฐมณี แสนคำแพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
70.00
25 นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ  ครู ชำนาญการ
5
222.00
26 นางสาวจาระเนตร์ สุดสม  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
13