โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปงพัฒนาวิทยาคม

จำนวน 41

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 0 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 7 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 2 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 15 29
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
7
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
17
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพล  ครู ชำนาญการ
10
180.00
2 นายธีรชัย เสมานุสรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวสุทธิจันทร์ อัมพุประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
11
160.00
4 นางณิราพร อิทธิยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
5 นางจรรยา บุญปิง  ครู ชำนาญการ
3
194.00
6 นายธงชัย มีหลาย  ครู ชำนาญการ
0
7 นายพันธ์ศักดิ์ แสนพรมมา  ครู ชำนาญการ
0
8 นายวิรัตน์ ดวงแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
9 นายวันชัย แก้วเทพ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวกานต์ธีรา กุลชวาล  ครู ชำนาญการ
6
100.00
11 นายชำนาญ อิทธิยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
12 นางวิวา ไชยลังกา  ครู ชำนาญการ
9
111.00
13 นางจิราพร จันต๊ะวัน  ครู ชำนาญการ
17
178.00
14 นางสายใจ สมจิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
124.00
15 นายสิทธิชัย หวลอารมณ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวกัลยา สวยงาม  ครู ชำนาญการ
8
122.00
17 นางสาวมาลิณี รักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
104.00
18 นางสาวกาญจนา แสนวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
152.00
19 นางอ้อยใจ ทองเอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางนารีนารถ อภัยลุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายสายัณห์ ชูประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
13
166.00
22 นางเจนจิรา ชูประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
6
82.00
23 นายอภิญญา ศุภการกำจร  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวจิตรวี ซื่อสัตย์  ครู ชำนาญการ
5
88.00
25 นางสาวณัฐปวริสร สิริสินจิรกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายกิตติกรกวิน ปิ่นแก้ว  ครู ชำนาญการ
3
30.00
27 นายพิษณุสรณ์ หวานเสียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายอดิศักดิ์ คำปันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 กรุง วงค์ไชย  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
7