โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ขุนควรวิทยาคม

จำนวน 36

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 11 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
8
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกรรณิการ์ ปัฐวี  ครู ชำนาญการ
8
102.00
2 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
42.00
3 นางสาวอรพิมพ์ บัวเย็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
80.00
4 นางสาวกรณิการ์ ฟักแก้ว  ครู ชำนาญการ
7
96.00
5 นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
86.00
6 นางณัฐกฤตา อ้อปิมปา  ครู ชำนาญการ
4
40.00
7 นายธวัชชัย วงศ์ใหญ่  ครู ชำนาญการ
0
8 นางเพ็ญนีย์ ศรีคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
72.00
9 นางสาวศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
7
96.00
10 นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุข  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวอัญษมา มูลศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
238.00
12 นายสมพิศ คำบุญเรือง  ครู ชำนาญการ
5
48.00
13 นางจรรยา บุญหมั้น  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวธิดารัตน์ วิชญเนตินัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
132.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
9