โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 150 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 169 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -19 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สามัคคีวิทยาคม

จำนวน 169

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 15 18
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 22 28
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 23 42
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 9 10 19
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 6 18 24
0
0
0
0
6 ศิลปะ 7 0 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 3 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 7 6 13
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 4 6
0
0
0
0
11 อื่นๆ 3 1 4
0
0
0
0
  รวม 66 102 168
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
13
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
19
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
24
13
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
7
10
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
12
8
0
0
6 ศิลปะ
2
4
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
3
4
0
0
8 การงานอาชีพ
0
5
8
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
2
4
0
0
11 อื่นๆ
0
3
1
0
0
  รวม
20
92
57
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางณิชกานต์ จองไพจิตรสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายญาณวัฒน์ สมบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นายอภิชาติ นามแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายชนกันต์ กิจรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
5 นางพารัฐ กันทาสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางนารี มาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 พัชนี หล่ายโท้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายอำนวย นันทฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 ณัฎยา สุริยนต์  ครู ชำนาญการ
0
10 อังคนางค์ เชื้อเจ็ดตน  ครู ชำนาญการ
12
132.00
11 พรวีนัส วุฒิสารวัฒนา  ครู ชำนาญการ
6
198.00
12 เพ็ญประภา ใจกล้า  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวมยุเรศ ใยบัวเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
174.00
14 นางแสงเดือน จิเรณุวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
15 นางสาวสาวิตรี เทพอุดม  ครู ชำนาญการ
0
16 วิภา อุทยานุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวภรณ์กนก อุปชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
28.00
18 นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีจม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
14
156.00
19 ทิตยา จรรยาพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์ แก้วมหาคุณ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวดุษฎี เชตะวัน  ครู ชำนาญการ
8
62.00
22 ณรงค์เดช ชัยวรรณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางอำพร สกุลวงศ์ธนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
24 นางวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
114.00
25 วชิรวิชญ์ ประมาณ  ครู ชำนาญการ
2
24.00
26 นางโสภา ประจิตร  ครู ชำนาญการ
1
6.00
27 นางสาววิลาสินี เทพวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
91.00
28 จุติพร ณ ลำปาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
29 นางวันพร อะทะไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
30 นางพรพิมล ตันกูล  ครู ชำนาญการ
7
103.00
31 สุเมธ ชาญวัฒนา  ครู ชำนาญการ
1
18.00
32 นิคม กาวิละ  ครู ชำนาญการ
0
33 นายมานพ สุขพิงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นงวัญชลี ด่านพนัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางศรีไพร เมืองมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 ชมพูนุท กำลังชาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
89.00
37 นางอุษา ถ้ำสุธะ  ครู ชำนาญการ
0
38 นางกาญจนา หิรัณยะมาน  ครู ชำนาญการ
12
298.99
39 นางสายชน ต๊ะยาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
56.00
40 นายสวัสดิ์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ  ครู ชำนาญการ
1
20.00
41 นายกฤษฏชนม์ ภู่อร่าม  ครู ชำนาญการ
6
82.00
42 ปวิตรา เสาร่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
43 นายพิทักษ์ ทองมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
44 นางวิไล สารธนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นาง พรนิภา แก้วศรี  ครู ชำนาญการ
4
24.00
46 สุมิตรา แลบุญมา  ครู ชำนาญการ
1
20.00
47 นพสร ท้าวเขื่อน  ครู ชำนาญการ
2
24.00
48 ศรัณย์ลักษณ์ มีชำนะ   ครู ชำนาญการพิเศษ
7
230.99
49 มยุรี สันวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 จินตนา นามวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
51 นางดาระณี กรุงศรี  ครู ชำนาญการ
2
25.00
52 วาสนา สดใส  ครู ชำนาญการ
0
53 นางจันทร์จิรา หัตถกอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางชนุพร ชุมภู  ครู ชำนาญการ
7
62.00
55 นายสันติ ชุมภู  ครู ชำนาญการ
6
50.00
56 นฤมล ชลประทิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
57 ศุภิสรา เรืองวิลัย  ครู ชำนาญการ
0
58 นางกรุณา ปฐมธรรมการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางปุณยาพร จอมใจหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวสุพรพิศ ดอนชัย  ครู ชำนาญการ
7
89.00
61 จันทนา วีรศิลปื  ครู ชำนาญการ
9
152.00
62 นางเยาวลักษณ์ พรมรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางศุภรางค์ บุญยิ่ง  ครู ชำนาญการ
7
78.00
64 นางสุภารักษ์ ศรีกัลยาณบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
65 นางนัฏฐ์ทนันน์ ไชยการ  ครู ชำนาญการ
4
150.00
66 นางทิพวรรณ์ เขียวสิงห์  ครู ชำนาญการ
3
36.00
67 ชัยวุฒิ มาเมืองกล  ครู ชำนาญการ
0
68 ชาญณรงค์ กันคำ  ครู ชำนาญการ
2
50.00
69 รัตนาภรณ์ ซื่อตรง  ครู ชำนาญการ
0
70 นางเตือนใจ ไชยศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาวจันทนา ยายอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นายพงศ์ศักดิ์ ปันแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
73 นางสาวแสงดาว ลาภใหญ่  ครู ชำนาญการ
1
20.00
74 นางกนกวรรณ ทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวสุภาพร สุพนัส  ครู ชำนาญการ
0
76 ชัยฤกษ์ ไชยศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายสถาปัตย์ พละทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
0.00
78 นางสาวเขมนิจ วงค์สารภี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
206.00
79 นายยงศิลป์ เลิศรัตนคาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
80 นางอำนวยพร ทั่งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
99.00
81 นางจำเนียร บุญนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
82 ศรีไพร ชัยวิริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสุมลวรรณ จันทกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
319.99
84 รัชนี เลิศเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
102.00
85 จำรัส นันทฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นายโพธิรัตน์ อินต๊ะยศ  ครู ชำนาญการ
6
62.00
87 อำพน คำเขียว  ครู ชำนาญการ
4
30.00
88 นางสาวสุภาพรรณ ขันแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
42.00
89 แก้วใจ เหล่าไพโรจน์จารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
60.00
90 นางสาวปรารถนา ศรีบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 พุฒิมาศ สุภาวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 จักรพงษ์ ใจการ  ครู ชำนาญการ
0
93 สายรุ้ง แสวงงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 วนิดา ศิริเขียว  ครู ชำนาญการ
0
95 สมโภชน์ ผ่องใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 วศิน มังคลาด  ครู ชำนาญการ
0
97 กฤติกา สร้างใบศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสุภาพร กิติพัฒนเจริญกุล  ครู ชำนาญการ
0
99 นายวชิรปรีชา ปาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
100 นางสาวอัญชลี นางแล  ครู ชำนาญการ
2
101.00
101 นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสุพัจฉรี กาบคำ  ครู ชำนาญการ
0
103 นายสมบุญ ไชยวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 อิทธิชาย ณ ลำปาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางรัตติยา ศิริวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นายสุริยา อ่อนหนองหว้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 ยโสธร สุขัมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 ทรงศิลป์ณ พิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 อัญชลี ทะวงศ์อารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
110 ปวิชญา จินดา  ครู ชำนาญการ
2
24.00
111 นางอรอนงค์ กาญจนสุนทร  ครู ชำนาญการ
0
112 นางสาวช่อผกา สุวรรณฤทธิ์   ครู ชำนาญการ
0
113 นางสาวเพ็ญศรี แซ่ซิ้น  ครู ชำนาญการ
1
96.00
114 นางหทัยกาญจน์ ทองมูล  ครู ชำนาญการ
0
115 มทินา มาละวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
116 นิลนภา จังหาร  ครู ชำนาญการ
0
117 สุภณัฐ ทาศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
118 รัชย์ชวินท์ ยะอนันต์  ครู ชำนาญการ
0
119 สารภี พรหมโวหาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
120 น.ส.วิริยา ครบเบญจะ  ครู ชำนาญการ
0
121 ไพลิน ทาแกง  ครู ชำนาญการ
0
122 นายสุรเชษฐ์ มะโนวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวหทัยพันธน์ หงษ์เจ็ด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว  ครู ชำนาญการ
0
125 นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศ  ครู ชำนาญการ
0
126 นางสาวพิชญ์สินี จักรแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นายกระจ่าง หลักคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 นายวิเชียร ปริญญ์ธารา  ครู ชำนาญการ
0
129 นายฉันท์วัฒน์ ฉันทะ  ครู ชำนาญการ
0
130 นายวรโชติ ศรีสุขกาญจน์  ครู ชำนาญการ
0
131 นายชัยชยพล ใจแจ่มชื่นมากยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นายสมพงษ์ ชื่นชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นายธงชาติ ภู่สุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
134 นายฐปนรรฑ์ ปัญญาอัศวโชติกุล  ครู ชำนาญการ
0
135 นายปราโมทย์ บุญทอง  ครู ชำนาญการ
0
136 นางจรัสขวัญ เกเย็น  ครู ชำนาญการ
0
137 นางสาวไพลิน ทาแกง  ครู ชำนาญการ
0
138 นางสุรีรัตน์ ศิริตันติวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
139 นางสาวิริยา ครบเบญจะ  ครู ชำนาญการ
0
140 นางสาวพรพิลา มาลัย  ครู ชำนาญการ
0
141 นายอังคเดช เมฆสุรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นายบัญญัติ จามรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นายสมชาติ ประสงค์  ครู ชำนาญการ
0
144 นางเยาวเรศ งานดี  ครู ชำนาญการ
0
145 นายจิตกร วิจิตรปฐมกุล  ครู ชำนาญการ
0
146 นางโสมภิลัย สุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
147 นางเปรมจิต คำมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
148 นางเกตน์สิรี จันทพิมพ์  ครู ชำนาญการ
0
149 นายณัฎฐ์ ชัยชนะวิรุฬห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นายยวนหลี โถนารัตน์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
10
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
6
 
รวม
43