โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เม็งรายมหาราชวิทยาคม

จำนวน 74

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 4 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 6 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 6 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 34 48
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
4
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
4
3
0
0
6 ศิลปะ
0
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
18
30
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกมลพรรณ เขื่อนเพชร   ครู ชำนาญการพิเศษ
6
60.00
2 นายไพศาล ชนะกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
3 นางสกุณี นิยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
5 นายสินาด มาลารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางทิพวรรณ ปันมิตร  ครู ชำนาญการ
2
24.00
7 นางสุวิดาภรณ์ คำแผ่นชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางกิ่งกาญจน์ จูฑะภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
9 นางแสงจันทร์ ชูโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
10 จิตภินันท์ สิงห์รีวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
11 นางสิริพร ด่านบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
12 นางสาวกอแก้ว อ่อนสำอางค์  ครู ชำนาญการ
4
34.00
13 ภาวัต เต่านันท์  ครู ชำนาญการ
8
96.00
14 มารินทร์ รักสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางภัทรา สุทธินันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางแววตา เขื่อนแปด  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
37.00
17 นายวิทูร แสนติยศ  ครู ชำนาญการ
6
60.00
18 นายสมควร เชื้อสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
34.00
19 นางดวงฤดี บุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
68.00
20 นลินลักษณ์ แก้วเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
21 นางอรณัญช์ เชียงแรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
22 นางเครือวัลย์ หาญแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
23 นางกฤษติกา อุดปิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
122.00
24 นางพัฒนา เครือบุญ  ครู ชำนาญการ
3
42.00
25 นางสุชาดา ใจตุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
26 นายสมเพ็ชร หาญแก้ว  ครู ชำนาญการ
2
30.00
27 นางวิไล พรมขัติแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
28 นางสาววราภรณ์ วงศ์ไชย  ครู ชำนาญการ
10
100.00
29 นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวอรพรรณ เด่นประภัสร์  ครู ชำนาญการ
6
54.00
31 นางรุ่งนภา ยานะรังษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
32 นายปรีชา สุทธินันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางนงเยาว์ มงคลสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
113.99
34 นางสีนวล ธนะสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
35 พิมลพร คำจ้อย  ครู ชำนาญการ
1
6.00
36 นางพรทิพย์ อิสสระภาพ  ครู ชำนาญการ
3
26.00
37 นายวิจิตรศักดิ์ มงคลสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
13
264.00
38 นางสาวปรานอม ปุกตั้ง  ครู ชำนาญการ
0
39 นายยอดคน ณ เชียงใหม่  ครู ชำนาญการ
2
18.00
40 อุทัย พรพิกุล  ครู ชำนาญการ
0
41 นางรุ่งรัตน์ กันทะเตียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
42 นางมาลัย สุตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
43 นางดรุณี เวทะธรรม  ครู ชำนาญการ
8
96.00
44 นายอนุชา กาบสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางคำมูล มากสุข  ครู ชำนาญการ
2
18.00
46 นางเจนจิรา ยั่งยืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางอังคณา ณ พิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายพูนศักดิ์ สุธีชัย  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
25