โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 27 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 29 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ห้วยสักวิทยาคม

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 1 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 13 29
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
5
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
1
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
4
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
15
13
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 มัลลิกา สิทธิบุญมา  ครู ชำนาญการ
1
7.00
2 นายสรายุทธิ์ ใจมั่น  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวปัทธวดี บ่ายเที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 อนันต์ ธะสุข  ครู ชำนาญการ
6
84.00
5 เจริญ เตชะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวสุจินต์ ตาละกาญจนวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
44.00
7 นายสุริยัน ไทยโคกสี  ครู ชำนาญการ
0
8 ชัยวัฒน์ ชนะมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
114.00
9 เปรมจิตต์ ทะริยะ  ครู ชำนาญการ
7
66.00
10 ธัญทิวา ชัยวุฒิ  ครู ชำนาญการ
12
138.00
11 นายจักกริช รูปะวิเชตร์  ครู เชี่ยวชาญ
0
12 ธราพงษ์ สวาสดิ์วงค์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวอรพรรณ ปัญญาทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
13.00
14 นางจงรักษ์ ชัยบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
44.00
15 นางสาวอัญชลีพร ไกรจันทร์  ครู ชำนาญการ
5
24.00
16 นางนันทนา คำฝั้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
17 นางวรรณา ศรีวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายศรีเดช คำภีระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายเอกบดินทร์ กิตติจริยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
90.00
20 นางพรพรหม คำโมนะ  ครู ชำนาญการ
0
21 นายปริญญา อินทยศ  ครู ชำนาญการ
7
84.00
22 นางดาวเรือง นมัสโก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 เจษฎา คำเป๊ก  ครู ชำนาญการ
0
24 จำนอง อาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นิยม ทะคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 วรินทร หน่อแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
27 เจษฎา คำเป๊ก  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
11