โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 27 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 28 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

จำนวน 31

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 4 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 1 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 15 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
5
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
4
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
15
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายกิตติพงศ์ มงคลคำ  ครู ชำนาญการ
1
6.00
2 นายอำนวย ใจมิภักดิ์  ครู ชำนาญการ
3
24.00
3 นางกนกพร สันหมุด  ครู ชำนาญการ
9
102.00
4 นางธีรนันท์ ห่อนบุญเหิม  ครู ชำนาญการ
3
30.00
5 นายวชิรวิชญ์ บุญมา  ครู ชำนาญการ
0
6 นางพิมพรรณ มณีมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
73.00
7 นายชุมพล ใจอุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางแสงเดือน กันทาสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวสุรีย์ฉาย มิ่งแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
10 นายวุฒิชัย ต๊ะยาย  ครู ชำนาญการ
0
11 นางภัทรานิษฐ์ วรากุลพิชัย  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสุฎาพร ศรีมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางวิภาณี เรืองฉิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสนธยา ตาหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 มารุต ศาสตร์ขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวกล่อมจิตร์ วงค์สารภี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายอนุศักดิ์ พิมพ์เงิน  ครู ชำนาญการ
0
18 ศรัญญา จุลลศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางรัชฏ์พันธุ์ รัชนีวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
20 เกศรา ขุนศรี  ครู ชำนาญการ
0
21 นางวาทินี ใจหงษ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายโกศล อุดปิน  ครู ชำนาญการ
0
23 นายศราวุธ ชาชุมวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายธนันท์ชัย จันทร์หล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายอภิรัตน์ พรสุขพิพัฒน์  ครู ชำนาญการ
1
90.00
26 นายพีรวิชญ์ รัตนอมรวิสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางธัญพิมล สุวรรณพักตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
11