โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 18 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 19 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดอนชัยวิทยาคม

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 2 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 13 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
8
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเกศินี สุริยนต์  ครู ชำนาญการ
15
148.00
2 นายรัฐเขต เต่านันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
11
138.00
3 นางสาวสุกัญญา ผกาภิวัฒน์  ครู ชำนาญการ
4
60.00
4 นางรตนพร ตุ้ยยวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
132.00
5 นางสุคนธ์ทิพย์ อย่าลืมดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
84.00
6 นางธมนต์ บุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
7 นายบุญลือ ดอนชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
60.00
8 นายประจวบ ธรรมเทศ  ครู ชำนาญการ
5
43.00
9 นายณัฐวุฒิ วันเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
119.00
10 นางอรุณี ใจกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
60.00
11 นางสาวอรวรรณ ทนันชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
129.00
12 นายคุณวิทย์ พิงคำขา  ครู ชำนาญการ
0
13 นางจีราพร ขำกนก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
14 นางพรสวรรค์ ปัญญาแหลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
180.00
15 นางสาวโชติพิช ดีแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
16 นางกนกพร เนตรอนงค์  ครู ชำนาญการ
5
78.00
17 นายอดุลย์ วิเศษโวหาร  ครู ชำนาญการ
2
100.00
18 นางธัญชนก ปริญญาเจริญกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
12