โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 110 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 28 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 82 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

จำนวน 117

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 7 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 2 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 15 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
6
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
13
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 ว่าที่ร้อยตรีสาธิต ธรรมขันทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางบัวตูม ออนตะไคร้  ครู ชำนาญการ
0
3 นางมนัสชนก ตามวงค์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายอุดร ฮ่องลึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
60.00
6 นายวิชย์สิทธิ์บุญ ยุรี  ครู ชำนาญการ
1
60.00
7 นางสายพิน วงษารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางทองเพียร สิงห์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายธวัฒน์ ก้างออนตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
226.00
10 นางหทัยรัตน์ อินทร์จันทร์  ครู ชำนาญการ
0
11 นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน  ครู ชำนาญการ
0
12 นายวิรัตน์ แก้วเป็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
14 นางลอองพรรณ เกษรสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวสุณัฐชา โนจิตร  ครู ชำนาญการ
1
12.00
17 นางสาวพัชรี คงพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
164.00
18 นางบุษบา ปัดภัย  ครู ชำนาญการ
0
19 นายเกียรติไกร ทนันชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายบรรจง อาทิตย์สาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
49.00
21 นางสาวจิณณ์ณิตา พงศ์จักรธนโชติ  ครู ชำนาญการ
0
22 อ้อยใจ ทิพย์เนตร  ครู ชำนาญการ
0
23 นายชัยนันท์ จินะพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
67.00
24 นายนวมินทร์ วงค์ไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางยุวดี แสนทรงสิริ  ครู ชำนาญการ
7
152.00
26 นายประชา วงค์ศรีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางอรุณี ผ่องใส  ครู ชำนาญการ
2
30.00
29 นายนรชัย ปัญโญ  ครู ชำนาญการ
0
30 นางคุณากร จิตตางกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางกาญจนา คำจีนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสุวรรณา ธิมา  ครู ชำนาญการ
0
34 นายเอนก ไชยบุตร  ครู ชำนาญการ
0
35 นายแมนรักษ์ เปรมทอง  ครู ชำนาญการ
0
36 นายบุญเลิศ จรัส  ครู ชำนาญการ
0
37 นายปรีชา หยีดน้อย  ครู ชำนาญการ
0
38 นางพัชรินทร์ บุญยืน  ครู ชำนาญการ
0
39 นางประภัสสร ทับทอง  ครู ชำนาญการ
0
40 นายก่อเกียรติ ศิจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวอุรารัตน์ แก้วศิลา  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางกฤษณา จันต๊ะคาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวนวลสวาท จอมใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวสุรีรัตน์ จันทร์สกาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางคะนึงนิจ พลตรี  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสุนีย์ ยามี  ครู ชำนาญการ
0
49 นายณัฐชนน ศรีเมือง  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสายสมร ใจสืบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวสรัญทร ปุกคำนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางธัญชิตา รัตนาธรรม  ครู ชำนาญการ
0
53 นางศิริพร ลิมปิวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
54 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
55 นางมยุรี มูลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
56 ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ ชำนาญยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
58 นายวราวุธ ใสวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวจอมขวัญรพี ชราชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางน้ำผึ้ง ตอนะรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวชนิกานต์ สุรณีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวศรัญญา แสนแพง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางวราภรณ์ แบ่งดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวจุฑามาศ วงศ์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวพัชรีญา ส่งแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 ว่าที่ ร.ต.นฤพล ทองสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาววราภรณ์ บัวผัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางเจกิตาน์ ทองสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวรสสุคนธ์ เขื่อนทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายภูริภัทร ใจมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวศุภพิชญ์ ขุนคิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวน้ำเพชร กิตติวารา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางมลทิชา อะทะสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวธรรมสรณ์ สิทธิสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายศรายุทธ เรือนสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวลลิลฑิกา รินสินจ้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายณัฐธศภัทร พินิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวอรวรรณ อัคนิบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายปรัชรัฏต์ ใจมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายภานุสรณ์ หน่อแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวนาถวดี นิวรรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวพิมพาภรณ์ บุญสง่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวพลับพลึง กำแพง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวฉัตรฑริกา นะนักวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวภัทนีญาวรรณ พันธ์พิบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวธิดารัตน์ อนุพงศานุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวชลิตา ชาญชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์เลน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาววันทนีย์ มะโนวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวศิริพร ทองยู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายเวชยันต์ รัตนพงศ์สกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวศุษมารัตน์ วงศ์ผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นาย เอกพล จันทนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาว กมลลักษณ์ ด้วงวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาว วิภาณี ชุมภูรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาว วธิดา ทองใบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นาย คาวี ธิมาชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาว วัชรินทร์ ทำทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวฤทัยรัตน์ สมเป็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาว มนทิชา โสนนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นาย ขจรพัชร์ หนูแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาว รุ่งโรจน์ กัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาว สุพัตรา นันต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวมัตติกา แก้วข้าว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวกรรณิการ์ ลือชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวพัชรินทร์ ปันเขื่อนขัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวอภิญญา มากอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายภูมิพัฒน์ สืบคำเปียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นายธีระนัย จันทร์สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวรัตน์ดาวรรณ ปิงสุแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
14