โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดอนศิลาผางามวิทยาคม

จำนวน 18

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 8 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
8
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 วรรณพร เพ็ชรนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 วิชิต ธรรมสุขุม  ครู ชำนาญการ
0
3 นิตยา ระวิงทอง  ครู ชำนาญการ
0
4 รุจิรา คำฟู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 มิ่งขวัญ เทพวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 สมพิศ พรรดา  ครู ชำนาญการ
0
7 พิทยา แสงนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 สุกัลยา ไชยรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 ปนัดดา ปานบุตร  ครู ชำนาญการ
0
10 วุฒิพงษ์ เพ็ชรนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 สุทน น้อยพุฒ  ครู ชำนาญการ
0
12 กิตติพงษ์ เฉพาะตน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 อำนาจ ดอนลาดลี  ครู ชำนาญการ
0
14 วิมลพรรณ การเร็ว  ครู ชำนาญการ
0
15 ทิพปภา จันทร์ลือ  ครู ชำนาญการ
0
16 วิโรจน์ สมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
9