โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 24 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พานพิเศษพิทยา

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 17 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
10
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 ว่าที่ร.ต.นิกร ใจสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 แสวง ผกาผล  ครู ชำนาญการ
0
3 กรองนภา ผกาผล  ครู ชำนาญการ
0
4 ทอรุ้ง ศรีอ้วน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 สุชาดา กาบปัญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 สุพรรณี กุนา  ครู ชำนาญการ
0
7 เยาวลักษณ์ อินถา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 เจตนา อินต๊ะเชื้อ  ครู ชำนาญการ
0
9 กานต์สินี สาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 แพรไหม จุมปูป้อ  ครู ชำนาญการ
0
11 หยาดอรุณ ชาธรรมา  ครู ชำนาญการ
0
12 อัมพา ปณะการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 ยุวนุช ปักษิณ  ครู ชำนาญการ
0
14 อุไรวรรณ เชื้อเมืองพาน  ครู ชำนาญการ
0
15 สินีนาฎ คำก้อแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 ยุดาพรรณ์ ธาดาเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 อรทัย อินทะประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
18 ชนัญชิดา เทพสุนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นิตยา ใจสม  ครู ชำนาญการ
0
20 ประกิจ คำก้อแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 เจริญ แสงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 ฉัตรชัย พัฒนากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 วรเชษฐ์ ยะอนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 ทวีศักดิ์ กาบปัญโญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
15