โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นครวิทยาคม

จำนวน 23

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 9 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
8
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 ชัยณรงค์ เจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 วิโรจน์ ทองดีโลก  ครู ชำนาญการ
0
3 ภคมน อาพรเดชาวัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 ปรัชณา ยาวิชัย  ครู ชำนาญการ
0
5 กัญญาณัฐ คีลาวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 วัลลภ สมวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 ศุภวัจน์ พรมตัน  ครู ชำนาญการ
0
8 พีรยา มหาสิงห์  ครู ชำนาญการ
1
0.00
9 สายทอง ธนสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 กำธร ตันมาละ  ครู ชำนาญการ
0
11 สุพัตรา หล่อวนาวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 อโณทัย ทักษิณเจนกิจ  ครู ชำนาญการ
0
13 สังวร บัวอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
14 สุทธิ ทองคำ  ครู ชำนาญการ
0
15 ไกรลาศ ประเสริฐสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 ณรงศักดิ์ ปัญญโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 ปุณญาภรณ์ แสงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 ศรีรัตน์ ตันมาละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
6