โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 33 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 35 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แม่เจดีย์วิทยาคม

จำนวน 51

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 8 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 5 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 25 35
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
6
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
17
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนัดดา เก๊าทอง  ครู ชำนาญการ
5
54.00
2 นายอดิศักดิ์ บุญเถาว์  ครู ชำนาญการ
3
30.00
3 พนัชกร จิตเผือก  ครู ชำนาญการ
3
114.00
4 นางสาวสุชาดา นัยติ๊บ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
5 นางสาววิไลลักษณ์ ขันจันทร์  ครู ชำนาญการ
3
44.00
6 นายจิราวุฒิ วงศ์พระครู  ครู ชำนาญการ
3
38.00
7 นายสุริยัน จันดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวรรณิภา จันทร์น้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
9 นางศศิธร เสาร์ปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
22.00
10 อัจฉราพร ยารังษี  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเบญจมาส ชัยวิสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
13 นางอารีย์ อภัยสุรสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
72.00
14 นางสาวพรพิมล ทะละถา  ครู ชำนาญการ
3
40.00
15 นางชยาภรณ์ กาวิต๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวพรพิมล สมอ  ครู ชำนาญการ
7
87.00
17 นายไชยวิชิต เมืองคำ  ครู ชำนาญการ
3
31.00
18 นางเมธาวี จันต๊ะวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 กฤษฏพงษ์ นิตยารส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายศรชัย กาวิต๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางอรุณรัตน์ แก่นจันทร์  ครู ชำนาญการ
3
18.00
22 นางศรัญญา พวงอาภัย  ครู ชำนาญการ
4
36.00
23 นางพรหมพรรณ สิทธิราษรฏร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
24 นายนุวัฒน์ ทะจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
60.00
25 นางสาวพร ปู่แขก  ครู ชำนาญการ
5
68.00
26 ปัทมพร ธรรณมรงค์  ครู ชำนาญการ
0
27 นายภัทรดนัย หวลศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
44.00
28 นางรัตนันต์ภรณ์ ทะจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
38.00
29 นายอุดมชัย กุแสนใจ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
30 นางสาวพรพิมล มัลลิกาวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
76.00
31 สุพรรษา มันเทศสวรรค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
32 กนกวรรณ ปริมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 สุพัตรา วันติยา  ครู ชำนาญการ
7
202.00
34 นายกฤษณะ จักรอินต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
11