โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 91 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 92 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แม่จันวิทยาคม

จำนวน 149

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 8 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 9 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 15 20
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 7 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 9 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 8 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 28 64 92
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
6
7
1
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
5
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
5
2
0
0
6 ศิลปะ
3
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
3
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
5
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
1
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
2
2
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
22
32
37
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายบดินทร์ โทเพชร  ครู ชำนาญการ
2
31.00
2 นางพรวิมล ไชยสุข  ครู ชำนาญการ
1
6.00
3 นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
14
242.00
4 นางสาวมรกต ทิพย์สุวรรณ  ครู ชำนาญการ
1
6.00
5 นางสาวธัชกร จับใจนาย  ครู ชำนาญการ
4
38.00
6 นายฤทธิกร เกียรติกุลภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
72.00
7 นายไพวุฒิ ขุนซาง  ครู ชำนาญการ
3
42.00
8 นางสาวจันทาภา บุษบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
9 นางสาวกายทิพย์ แจ่มจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
74.00
10 นางปรารถนา คำยวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
12 นางศุภาลัย ช่างศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
13 นางสาวชนิสรา จิณะไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
181.99
14 นางมณัชยา ปีบ้านใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
14
154.00
15 นางสาวอุบล นิ่มนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
39.00
16 นางปัทมภรณ์ ปัญญาวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
54.00
17 นางสาวนันท์นภัส บุญธรรม  ครู ชำนาญการ
4
42.00
18 นางสาวฉวีวรรณ คำปัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
19 นายชัชวาลย์ ราชคม  ครู ชำนาญการ
3
30.00
20 นางทิพวรรณ บุญหวาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางแว่นแก้ว สินมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
22 นายธวัชชัย ยะถา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
23 นางทัศนีย์ ปุรณะพรรค์  ครู ชำนาญการ
2
14.00
24 นางพัชรินทร์ มณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
60.00
25 นายพงษ์สิทธิ์ นันทญา  ครู ชำนาญการ
1
18.00
26 นางขวัญวิไล บุญยอด  ครู ชำนาญการ
5
85.00
27 นางสิงห์ทอง ชาวคำเขต  ครู ชำนาญการ
3
6.00
28 นางสาวนรินทร์ทิพย์ ปัญญชัยเจิญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
29 นายณัฐพันธ์ อิสระดำรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
44.00
30 นายธิติพงศ์ ชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสุกันยา อินทิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
60.00
32 นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
148.00
33 นางอัญชลี ขาเลศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
9.00
34 นายบรรจง ใจมุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
35 นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายปารมี วชิรปทุมุมตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
37 นางสาวภัทรนันท์ มูลสัน  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสิรินุต นาเมืองรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
45.00
39 นางสาวพิลาวัลย์ จันทร์กอง  ครู ชำนาญการ
0
40 นายประจักษ์ โรจนสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
41 นางแสงหล้า ใสสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
28.00
42 นางสาววิมลรัตน์ ขัดสุรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
43 นางสาวอาณดา อ่อนน้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
152.00
44 นายสมชาติ กันทายวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวอารีย์ กองแก้ว  ครู ชำนาญการ
3
44.00
46 นางพรรณี สาระตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
45.00
47 นางเอื้อง สิทธิประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
5
64.00
48 นางวิภา ผสมกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางปริศนา นิเท  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
50 นางสุภาลี ปาสาจัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวอรจิรา ศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
2.00
52 นางณัฐมล เชยบาน  ครู ชำนาญการ
1
18.00
53 เอกชัย อ้ายม่าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
54 นางสาวณัฐกมล ฝีปากเพราะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
106.00
55 นางสาวมัชฌิมา เตชะคฤหะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายภัทรวุฒิ ภวะภูตานนท์  ครู ชำนาญการ
0
57 นางกมลรัตน์ คำโมนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางณฐมน ศรีภักดี  ครู ชำนาญการ
17
316.00
59 นางกานดา ช่วงชัย  ครู เชี่ยวชาญ
9
136.00
60 นางเบญจพร สันตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
61 นางกานดา ชุมภูวิเศษ  ครู ชำนาญการ
1
70.00
62 นางสาวจันทร์เพ็ญ ไทยใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายรีวัฒน์ เมืองสุริยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางอัจฉรา ปัญญานวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
65 นายสมชาย สมบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
66 นายนำชัย หอมแก่นจัน  ครู ชำนาญการ
20
135.00
67 นางมัณฑนา บัวประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
66.00
68 นายประชัน ปันมิตร  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาวอภัชนันท์ พากเพียร  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวมัลลิกา คูสีวิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
71 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
72 นางสาวศุทธ์นัชชา สารนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
73 นางปิยธิดา ปินตาแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
113.99
74 นางนิรมล ปิ่นทอง  ครู ชำนาญการ
0
75 นายก้อง มาตรงามเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
38.00
76 นางสาวสุมารินทร์ นิโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
16
198.00
77 นางสาววรัญญา จันทร์ธีระโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
78 นายเทวราช กรกฏกำจร  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวอัญชลี ประวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
112.00
80 นางสาวบุณณดา ยอดแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
32.00
81 นายอติคุณ นมเนย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
60.00
82 นางเกศินี ทองอ่ำ  ครู ชำนาญการ
9
108.00
83 นางสาวสุภารัตน์ เลาหล็ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
104.00
84 นางธิดา จินะศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
27.00
85 นายกิตติพงษ์ โฆทวี  ครู ชำนาญการ
2
24.00
86 นางสาววรินทร กาบสนิท  ครู ชำนาญการ
4
48.00
87 นางสาวชนาธิป ปะทะดวง  ครู ชำนาญการ
0
88 นางจุไรรัตน์ พงศ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
89 นายเรืองโรจน์ กลิ่นหอม  ครู ชำนาญการ
0
90 นางรมณี สุวรรณปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นายเอกชัย สุขทวี  ครู ชำนาญการ
0
92 นายบุญเสริฐ งามขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
7
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
7
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
40