โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 43 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 46 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เชียงแสนวิทยาคม

จำนวน 76

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 1 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 9 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 3 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 22 24 46
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
4
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
1
3
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
9
17
20
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวรัชนี วงค์ตะวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
228.00
2 นางสุวภัทร ด้วงแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นิมิตร ไตรบุญรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางนภัสร พันพิงค์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางอลิศลา ริยะสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
48.00
6 นายปรเมษฐ์ อินเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายเกรียงไกร อภิธนัง  ครู ชำนาญการ
0
8 ปิติญา สุวรรณรังษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
9 นายอนุชิต โปราหา  ครู ชำนาญการ
1
32.00
10 นายรวี คิดอ่าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวศิรประภา บัวคอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 ณัฐกร ทูลศิริ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
13 นายพงศ์สุธี เลศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสายบัว วรภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
41.00
15 นางรุ่งสุรีย์ ช่างปรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
16 นายกฤษณ์ ณ ลำปาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวอารีรัตน์ เชื้ออ้วน  ครู ชำนาญการ
0
18 นิภาวรรณ วิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
19 นางมยุรัตน์ ตาใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
20 นายจักรินทร์ ชาวดร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
31.00
21 สมศรี สวัสดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 ดารุณี เชื้อเจ็ดตน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
3.00
23 นายอนุกูล วังเวียงทอง  ครู ชำนาญการ
1
64.00
24 นางรัตตินันท์ ทูลศิริ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
25 นางสาวจินตนา รัตนชัย  ครู ชำนาญการ
5
145.00
26 นางภัทรียา ชาวดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
41.00
27 นางเพ็ญศรี กันแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
0.00
28 นางวิภา กันสีเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางศรีสุนีย์ กันทาเดช  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสายรุ้ง รักษาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
31 นางสินีนาฎ ชัยเขต  ครู ชำนาญการ
4
74.00
32 นางนันทพร แซ่หว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
33 นายอรรณพ คำมีสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
34 นายธวัชชัย อุ่นกาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายทัตเทพ จงอมรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 ว่าที่ร้อยตรีคฑาวุธ ใจจุมปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
37 นายมนัส ทองคำ  ครู ชำนาญการ
0
38 นายนิวัฒน์ ผ่านวัฒนภัคดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
39 นายธีรยุทธ มาถา  ครู ชำนาญการ
0
40 นายชาติชาย ไตรพิริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสุนิสา ศรีอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวรัชนี วงค์ตะวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
228.00
43 นายนิธิภัทร พรมมา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
17