โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัดถ้ำปลาวิทยาคม

จำนวน 15

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 12 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
7
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
2 พิษณุ ปิงสมปาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 พิมพ์ชนก คะลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
74.00
4 ณรงค์. ดารารัตน์  ครู ชำนาญการ
0
5 บัวผัด เสียเหวย  ครู ชำนาญการ
3
32.00
6 สิริวัชญา จันทะคุณ  ครู ชำนาญการ
0
7 วันเพ็ญ มูลเมืองคำ  ครู ชำนาญการ
8
84.00
8 สุรางรัตน์ ลำธารทอง  ครู ชำนาญการ
3
40.00
9 ปริศนา แสนป้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
57.00
10 ธารทิพย์ คำน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
11 วรรณา สมัครไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์  ครู ชำนาญการ
7
76.00
13 พรรณี มามาตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 ปรียาภรณ์ วังม่วงแงว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
6