โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เชียงของวิทยาคม

จำนวน 62

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 5 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 8 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 6 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 2 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 31 47
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
7
1
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
4
4
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
13
28
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพัชรินทร์ แก้วนึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายสอาด จันต๊ะคาด  ครู เชี่ยวชาญ
0
3 นางสาวสาวิตรี ขันทะ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวกัลยา อินเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
5 นางสาวรังสิมา ใจวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวปาณิสรา สำเนียงเย็น  ครู ชำนาญการ
2
12.00
7 นางสาวเทียมจันทร์ ดำเนินนิรันดร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
8 นางสาวภัทร์ธิชวี ปินใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
25
252.00
9 นางรัชนก เพียรจริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
13.00
10 นางสาวแสงหล้า คำหมั้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวพรรณเพ็ญ ชัยทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางอัญชรี ไชยสถิตวานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวปราณี วงศ์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
14 นางนิภาพร ธรรมธิ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางวารุณี เพ็ชรสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
13
165.00
16 นายสุชิน สีหา  ครู ชำนาญการ
4
48.00
17 นางเสาวณีย์ ศรีธินนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
14
85.00
18 นายพร้อมพงษ์ รักประชา  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสุนันทา สมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
84.00
20 นางสาวนิการักษ์ คำมา  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวประวีณา ศรีธาราธิคุณ  ครู ชำนาญการ
4
88.00
22 นางเกวลิน สอนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
64.00
23 นายปฐม สมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
54.00
24 นายอัษฎากรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
25 นายภิรายุ วิวัฒนสถิต  ครู ชำนาญการ
1
12.00
26 นายทับ บางโป่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
27 นายเสกสรร เทพยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางนวลละออ วาสเอื้อยวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
18
336.00
29 นางรุจิรา จันทร์เกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางรัตดา ปันทราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
31 นางสุพิน ขันตี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
32 นายไพฑูรย์ ปันทราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
33 นางสาวสุกัญญา วงค์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
92.00
34 นางจินตนา เรืองแจ่มแจ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
35 นางณัฐกานต์ ทาเอ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายสมชาติ บุญเลิศอนันต์  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวสุภาภรณ์ ปะรุมรัมย์  ครู ชำนาญการ
2
34.00
38 นายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ  ครู ชำนาญการ
0
39 นางลำคอง เหลี่ยมวัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวรัชนีกร นำชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวมนธิญา สายวงศ์โห้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายวัชรินทร์ อุดมพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายชัยวัฒน์ แก้วดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายประสิทธิ์ วงศ์งาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายกิตติศักดิ์ กาละวงค์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวขวัญเรือน ชูศรีโฉม  ครู ชำนาญการ
0
47 นายรชต พวงน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
12