โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 27 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 28 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

จำนวน 38

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 3 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 2 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 17 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
4
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
3
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
13
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายณัฐชัย ฐานะราช  ครู ชำนาญการ
1
20.00
2 นายพิบูลย์ แสงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
3 นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้ว  ครู ชำนาญการ
8
73.00
4 นางณัฐกานต์ ผลากอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
54.00
5 นางสาวศรันย์พร จอมมงคล  ครู ชำนาญการ
7
56.00
6 นางสาวอภิรดา ผ้าเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวเสาวลักษณ์ ตอโนนสูง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางบุหงา วิชา  ครู ชำนาญการ
12
103.00
9 นางสาวศิริเดียว วงศา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
127.00
10 นายอัษฎาพงศ์ เวียงสี่  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาววรางค์จนา เนตรธิยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
12 นางแสงพลอย อุตส่าห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
13 นางสาวกชพรรณ ศรีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
14 นางสาวพรรณภา ชิมโพธิ์ครัง  ครู ชำนาญการ
3
36.00
15 นางหทัยชนก ถาแหล่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
98.00
16 นายสง่า วิชา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางทัศนีย์ จันทร์ลา  ครู ชำนาญการ
13
168.00
18 นางธารทิพย์ ศรีพิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางอุทุมพร ปัญญาบุญ  ครู ชำนาญการ
2
30.00
21 นายภูริสนันท์ แก้วประภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
42.00
22 นายกีรติ ทะเย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวปาริชาติ ฤทธิ์กล้า  ครู ชำนาญการ
0
24 นายปพนธนัย อินต๊ะอ้อม  ครู ชำนาญการ
0
25 นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายปวันรัตน์ ไชยคำวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวธัญญา หวังสินสุจริต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
5