โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 112 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 121 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เทิงวิทยาคม

จำนวน 146

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 16 16
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 11 17
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 14 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 18 20
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 22 25
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 1 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 5 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 34 87 121
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
5
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
10
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
9
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
6
9
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
16
5
0
0
6 ศิลปะ
5
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
5
0
0
8 การงานอาชีพ
0
4
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
18
52
46
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจิราพร อินตุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายนิเวศ ทะลังกา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
3 นางสาวรัตนาภรณ์ กลางหมู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
58.00
4 นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ  ครู ชำนาญการ
2
52.00
5 นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน  ครู ชำนาญการ
1
40.00
6 นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์  ครู ชำนาญการ
1
40.00
7 นายจิรพงษ์ ยองเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
8 นางรัตติยา วงศ์วุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
9 นางภรัณยา การเก็บ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
10 นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพรนัชชา ประยูรหาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางศิริกาญจนา ไกรอ่ำ  ครู ชำนาญการ
1
32.00
13 นางพิชยา วีระพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
14 นางสาวนิตยา ปันทะนัน  ครู ชำนาญการ
3
74.00
15 นางอุไรวรรณ เปล่งรัศมี  ครู ชำนาญการ
0
16 นางรัตนา อินต๊ะวิยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
17 นางสาวรุ่งทิวา สันแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
18 นายจิรเดช โยธามาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางเพียงนุช ชำนาญเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
60.00
20 นางสาวศิรินทร์ อิ่นแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
21 นางภัทราพร ทรัพย์ศิริ  ครู ชำนาญการ
1
40.00
22 นางสาวสราวรัชญ์ อ่อนคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
23 นางสุชัญญา เปมกิตติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายกฤตาคม เปมกิตติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวปราณี รัตนัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
26 นางสาวประวีรา ไชยชมภู  ครู ชำนาญการ
4
132.00
27 นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
28 น.ส.ถนอมศรี เหมืองทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวจิราวรรณ เรือนสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางโสพิน ไชยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวกาญจนา ไกลถิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายสาริกา นาเมืองรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวศศินิภา มาฟู  ครู ชำนาญการ
0
34 นายอนุชิต ไชยชมพู  ครู ชำนาญการ
1
30.00
35 นายกิตติพงษ์ รักประสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายชยพงศ์​ ถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวสายสุดา สุภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
138.00
38 นายสุรชัย คำสุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวราตรี ช่างปัด  ครู ชำนาญการ
1
40.00
40 นางพิมใจ พรมสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
41 ศราวุฒิ จันทร์หัวนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
39.00
42 นางนิภา ต๊ะวงศ์ชัย  ครู ชำนาญการ
0
43 นางขวัญจิต ไฝขัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
44 นางอัมพร ณน่าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
45 ศศิธร จันนวล  ครู ชำนาญการ
0
46 เกวลิน วุฒิสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
53.00
47 แสงเทียน โกศัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
48 นางสาวสุดา แสนพรม  ครู ชำนาญการ
1
18.00
49 นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
135.99
50 นางเย็นจิต ตะนัยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
51 ประเทือง วงศ์กาไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
52 นายทองหลา ตะนัยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
53 นางสาวอุดมลักษณ์ โนวุฒิ  ครู ชำนาญการ
0
54 จุฬารัตน์ จินะแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
24.00
55 วรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
72.00
56 ว่าที่ร้อยตรี จีรเดช ฟ้าเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวนฤมล ทองสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
58 นางพนิดา แก้วมาลา  ครู ชำนาญการ
0
59 นายแย้ง แซ่ฟ้า  ครู ชำนาญการ
1
12.00
60 นายโกสินทร์ ไชยชมภู  ครู ชำนาญการ
0
61 นฤมล ปินตามูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
54.00
62 นายกฤตยศ วรรณสาร  ครู ชำนาญการ
1
12.00
63 นายสมิต แก้วมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
64 นางวิชญา กาศมณี  ครู ชำนาญการ
2
24.00
65 นางจอมขวัญ โสภา  ครู ชำนาญการ
3
52.00
66 นางภัชรา ธิสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
67 รัตนาภรณ์ ใจมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
68 นางนิภาพร ไชยมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 กิ่งกาญจน์ สุยะราช  ครู ชำนาญการ
1
99.99
70 นางสาวสุมิตรา เจริญพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 สุเทพ จรเอ้กา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางนิตยา วงศ์วุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางโสภา นุชท่าโพธิ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
74 นางศิรินทิพย์ ทันใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
75 นางสาวเกษฎา ดวงจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาววัชรี อ้ายไชย  ครู ชำนาญการ
1
8.00
77 นางวรารัตน์ จักรดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางจุฬา หน่อคำหล้า  ครู ชำนาญการ
0
79 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพระ. ทองเฉลิม  ครู ชำนาญการ
0
80 นางพิมพ์ชนก ปิงสุแสน  ครู ชำนาญการ
0
81 นางพัฒนา ประธานราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาวลำดวน ศรีษะธร  ครู ชำนาญการ
0
84 นายกนกทองศิลป์ จันทร์ฝั้น  ครู ชำนาญการ
1
89.00
85 นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางสุกัญญา บุตรพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์  ครู ชำนาญการ
0
88 นายเกษม วีระพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
89 นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ  ครู ชำนาญการ
1
6.00
90 นางพันธ์นอม ปรามาลย์  ครู ชำนาญการ
0
91 นายศรัญญู ปัญญา  ครู ชำนาญการ
1
14.00
92 จารี จอมมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
93 ศุภรัตน์ สุธรรมแปง  ครู ชำนาญการ
0
94 นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
95 นายอาหนึ่ง ชูไวย  ครู ชำนาญการ
0
96 นางกัลยา กติยา  ครู
0
97 นางสุวัจนา แก้วกันใจ  ครู
0
98 นายอภิชาติ สุวรรณคาม  ครู ชำนาญการ
0
99 นางกัณจณา อักษรดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางโสภิต ทิวาพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางณัชชา เรือนมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
103 นางพรรณา หนูจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
104 นายโยธิน ศิริเอ้ย  ครู ชำนาญการ
0
105 นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาวรัชนี ชอบจิตต์  ครู ชำนาญการ
0
107 นายชฎิล ศรีสุนันทา  ครู ชำนาญการ
0
108 นายอนันต์ อวรรณา  ครู ชำนาญการ
0
109 นางธัญธิชา ปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
110 นายเศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายศรีรุด ใจวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นายกบินทร์ เตชวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 ว่าที่ ร.ต.เอกราช เผ่าเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
8
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
8
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
7
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
39