โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 29 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 30 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปล้องวิทยาคม

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 4 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 17 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
3
0
0
6 ศิลปะ
0
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
12
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 สินิทธา ปรียาภัสกุล  ครู ชำนาญการ
1
12.00
2 มาลี มนาคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวพรรษา จำเริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 วิมล กาบแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 ยุเรศ พรหมมินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายถนอม ใจโลกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 เอกนรินทร์ จันทร์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
9 นางสุพรรณี พรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 กชพร สายกษิรา  ครู ชำนาญการ
2
12.00
11 ยงยุทธ. สุรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
12 เมทินี กาญจนสมจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
13 บุญธรรม ทรัพย์สิน  ครู ชำนาญการ
0
14 อดุลย์ คำพลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางเพ็ญโสภา ทาแกง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 สมรส เหมะธุรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
17 นายไกรสิทธิ์ ปันวัง  ครู ชำนาญการ
0
18 สุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย  ครู ชำนาญการ
0
19 นายพงษ์ชัย ณ น่าน  ครู ชำนาญการ
0
20 พรเพ็ญ ใจแปง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 อภิญญา จองรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางมณัสริญ ศรีภัคสันต์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางนิตยา วงศ์กาไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
48.00
24 นางสาวอัญจนา หมอกเหมย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
25 กาญจนา จิตถา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
55.00
26 เฉลิม ขัดพะนัด  ครู ชำนาญการ
0
27 นายปรีชา ศิริวงศ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 อิทธิพล รู้ธรรม  ครู ชำนาญการ
0
29 สายสมร สุทธศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
11