โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พญาเม็งราย

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 1 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 16 29
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
2
1
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
15
10
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 ทรงพล ปาอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 อัชรา ราชคม  ครู ชำนาญการ
2
12.00
3 เบญจมาภรณ์ ท้าวคำหล่อ  ครู ชำนาญการ
2
21.00
4 กำธร เอกมงคลสกุล  ครู ชำนาญการ
6
71.00
5 ประจักร พิมพ์หอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 พรรณี บุญยืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 วาสิฏฐี วุฒิพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 อัฌชา ฝูงชมเชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 สุวลี แสงเหม่  ครู ชำนาญการ
0
10 ปรียา โสทอง  ครู ชำนาญการ
0
11 อมรทิพย์ ศุภสุทธิรางกูล  ครู ชำนาญการ
0
12 สายพิน ราชลำ  ครู ชำนาญการ
0
13 วิชัย มากอยู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 เฉลิมไชย ขันยอด  ครู ชำนาญการ
0
15 จันทรวัทน์ พรมผอง  ครู เชี่ยวชาญ
0
16 อินทร์ทุอร จำนง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 สมจิตร ธิมาไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 สิงห์ชาย อิ่นคำ  ครู ชำนาญการ
0
19 เพชรอำไพ นวะมะวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 สุนทรีย์ เนียมแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 สังวาล วะลัยสุข  ครู ชำนาญการ
0
22 เยาวลักษณ์ ใจแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นิยาม วงษ์พันธ์  ครู ชำนาญการ
0
24 ขวัญชัย หน่อคำหล้า  ครู ชำนาญการ
0
25 นายอุทัย จันทครู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 วรวรรธน์ วันยาว  ครู ชำนาญการ
0
27 สุวภัทร กิจพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นริศรา พรมมินทร์  ครู ชำนาญการ
0
29 รังษิมันตุ์ คันธธีรพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
9