โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เวียงแก่นวิทยาคม

จำนวน 52

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 21 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
11
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพิมพ์ใจ สมศรี  ครู ชำนาญการ
0
2 นายอดิพงษ์ ไชยมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวรุ้งกานต์ ราชบำเพิง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการ  ครู ชำนาญการ
0
5 นายธุวานันท์ เหล่าหว้าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายสมเจตน์ เวียงลอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาววาสินี สายฟ้ายก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางจันทิรา อินต๊ะอดทน  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวบุหงา คำบัว  ครู ชำนาญการ
0
10 นายศักดิ์ชัย วงศ์นภาไพศาล  ครู ชำนาญการ
0
11 บานเย็น รู้ธรรม  ครู ชำนาญการ
0
12 สุริยา บุดดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
13 นายวัชระพงษ์ วงค์เทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวสกุลรัตน์ ชุ่มเมืองเย็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางนาฎสุดา ใจคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 อาภิสรา กันธะนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 ภารดี รูปศรี  ครู ชำนาญการ
0
18 กนกวรรณ ปริมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 ชนกพร อัมรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
20 นายยุทธศาสตร์ อัมรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 พัชริน โนวิชัย  ครู ชำนาญการ
0
22 นายรรรรวิชญ์ ทิพยโพธิ์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
23 ภิญญามาศ ปาเรียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวทิพย์นัดดา ธารธีรวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 สุชัญญา ชัยมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวรัชนีวรรณ พึ่งพวก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายสมพร มะเกิ๋น  ครู ชำนาญการ
0
28 นางจิตริณี รุ่งสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวนภัสกร วงค์วุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวอภิญญา หอมนาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
3