โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 21 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ขุนตาลวิทยาคม

จำนวน 30

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 2 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 9 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
9
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอรอมล แก้วมหาคุณ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
2 สันติพงษ์ กันทะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
3 พัชรินทร์ แก้วมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 เอนก แก้วมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
6 นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์  ครู ชำนาญการ
3
30.00
7 นพดล ยิ่งรักชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางลำดวน มะโนชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
9 เจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง  ครู ชำนาญการ
0
10 กาญจนา ยะตั๋น  ครู ชำนาญการ
6
54.00
11 นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก  ครู ชำนาญการ
3
25.00
12 สุชาติ ติ่งหมาย  ครู ชำนาญการ
2
168.00
13 นางตรีนุช สมแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสมบัติ สมแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 ธนงค์ นงค์ยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 ทวีวัฒน์ เหล่าภักดี  ครู ชำนาญการ
5
42.00
17 สุมล หลักคำ  ครู ชำนาญการ
0
18 ธนบูลย์ ธิดา  ครู ชำนาญการ
2
24.00
19 มาลิณี ตาหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 รัชนีกรณ์ เหล่าภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
21 สัญญา วงศ์ประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
10