โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โกรกพระ

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 11 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
3
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเกษม สารีพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางใยดี ชาติสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางไพเราะ แจงเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสมบัติ ศรีวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายชลอ เฉียดแหลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางธิรดา เร่งมาตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางมัลลิกา ทองอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางบุญช่วย โดรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสุรินทร์ เลขะโฆษ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางลำดวน เพชรเย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางกิติกาญจน์ ฤทธิ์บำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวมาลีรัตน์ เนินพลับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพัชรา ศรีสว่างสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวพัชรินทร์ น้อยสวรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายกัญญา พิลาวุธ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวกฤติยา สอนสุด   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
15