โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ขาณุวิทยา

จำนวน 97

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 5 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 5 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 9 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 9 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 3 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 6 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 46 62
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
6
0
0
6 ศิลปะ
1
1
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
3
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
7
39
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางมธุรส ปานเหง้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
2 นายยุทธนา ปานเหง้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายฌานัณท์ นิลเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางยุพา ศิริรุ่งวัฒนชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
5 นางกฤษณา บัวปรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางศิริรัตน์ คุ้มชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
56.00
7 นางสาวกฤติมา สุขพร้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
8 นางกมลฑิพย์ ประเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
56.00
9 นายนิพนธ์ กกขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางกรรณิกา สุขเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางฉวีวรรณ ดาวเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางปรียา เทียนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางโสภนา ปรักมานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสายพิน ปรักมาส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสุนทร ทรัพย์สุริต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางเสาวนีย์ เอกสินเสริม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวสายฝน ซุ่นขวัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
22.00
18 นางสุภาพร โพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
19 นางน้ำเพชร บัวสำลี  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวพัชราณี วนิชยานันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวสุกัลยา กมุทชาติ  ครู ชำนาญการ
2
32.00
22 นางสาวอรณิช ปานสุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวเตือนใจ กอบธัญกรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวสวพัด เพชรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายธนากรณ์ เจริญยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายสนธยา จุฑาเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวจันจิรา ล้อมสุภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
28 นางสาวพรนิภา สีหาบง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวสุธิดา ทับจาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางหฤทัย เทพปัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางทัศนีย์ นิลเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
32 นางสาวบุปผา ทุ่งพรวญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางนงนุช โฉมนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสิรีรัตน์ อยู่ไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางลำดวน เอี่ยมอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางชื่นจิตต์ ทรัพย์สุริต  ครู ชำนาญการ
0
37 นางกรกนก ชูปัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
38 นายอาทิตย์ พลอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวณัฐพัชร์ มาสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาววารี ชมชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
41 ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ เทพปัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
42 นายชานนท์ สุขสอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางจันลดา สังข์ยก  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
44 นางสาววาสนา ขันกสิกรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
25.00
45 นางสาวฤติมา เขียวเกิด  ครู ชำนาญการ
0
46 นายสมศักดิ์ สิงห์เผ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
47 นางสาวดลฤดี มีสวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวฝนแก้ว กาฬภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
49 นายอนันต์ จันทพุฒ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
50 นางสาวเพชราภรณ์ ดินแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
51 นางสาวรมนนิตย์ นุชเนื่อง  ครู ชำนาญการ
0
52 นายสมภพ วัดพาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
53 ว่าที่ร้อยตรีจีระโชติ นิลเกษม  ครู ชำนาญการ
0
54 นางจันทนา สนิทพจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวชฎาพร นิลเกษม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางทัศนีย์ เต็กสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวสมหมาย นารถพินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสาวกรกนก คลังเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสุวัฒนี บุญแผ่ผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายสายัณห์ ปานเรือง  ครู ชำนาญการ
1
72.00
61 นางสาวนุชญา ตะลิดโณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายกฤตติพัฒน์ กุลจักร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
20