โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 29 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 30 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โค้งไผ่วิทยา

จำนวน 40

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 20 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
3
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
4
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายกฤษณะ สุริต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางรุ่งนะภา กิจสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวน้ำฝน เขมะสุนะ  ครู ชำนาญการ
0
4 นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง  ครู ชำนาญการ
0
5 นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสินชัย ประเสริฐดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายปริญญา อินสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายนรวีร์ มูลสัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพัฒนา สัตย์ชาพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางราตรี พงษ์เสือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางกาญจนา ธรรมมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายวิบูรณ์ เหล่าทอง  ครู ชำนาญการ
0
17 นายวุฒิไกร อุยตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวิไลวรรณ์ จิตมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางนัฐพร ชาวด่าน  ครู ชำนาญการ
0
21 นางเตือนตา ยอดนครจง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสมนึก มูลกะกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางนิษฐิดา วันบรรเจิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางปัทมาวดี สุริต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางยุพดี อ่อนฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวนภานันท์ ศรีธงชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวศุจินธร สุพันสร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายภูวดล นนท์นันทภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
10