โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 39 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 43 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สลกบาตรวิทยา

จำนวน 54

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 3 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 5 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 9 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 1 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 17 26 43
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
1
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
7
22
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสิริลักษณ์ แถวอุทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
2 นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางจันทร์นภา คุณยงค์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางไฉไล แก้วประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุภาภรณ์ อินทพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายหิรัญ บุญสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายณัฐวุฒิ กมลหัตถ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายวิสุทธิ์ อินทพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายจีระเดช เพชร์ทูล  ครู ชำนาญการ
0
11 นายปัญญา ประกอบเขตการณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางจารุณี พันธุมาตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวรัตนา ภู่ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางนุชจรี หลำใจซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายเนตร ธรรมมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวไมตรี มั่นทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางยุพิน เกิดแพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายอุทาน คุณยงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวรุ้งทอง แสงศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายสุพิน โจ้กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางศศิธร แสงศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายเสริมยศ นิติเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายพิพัฒน์ โสรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวธนิษฐา อาลัย  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวนวรัตน์ อนุสรณ์ศรีเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายนพพร บัวคลี่  ครู ชำนาญการ
0
27 นายอานนท์ พุ่มพิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวปิยนันท์ ธนภูมิพานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวดาลัด มหาชัย  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวปิยธิดา ออมสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวดลนภา มั่นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายคฑากร ภิญโญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวมีนาพร อนันตศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวนลินี พิลึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวสมาภรณ์ โพธิ์มั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวสายรุ้ง จีนเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายธีรวัต เอี่ยมดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวนลินี พิลึก  ครู ชำนาญการ
0
39 นายปิยะพงษ์ เลอวงค์รัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
13