โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วังแขมวิทยาคม

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 0 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 13 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
3
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเกษกนก สุขแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายอนลัส คาลเคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวปิยนุช โอสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางอุบลรัตน์ กมขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
5 นายภิญโญ สุขแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวนงลักษณ์ สมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาววิรัตดา วิชาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายปรีชา แหชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายวิษณุ เตียวสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายไกรลาศ แก้วเก่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายภาษกร แจ่มหม้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางปวีร์รักษ์ สบายเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายเรืองศักดิ์ ตกสิยานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายวินัย ชลการ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางศิรินภา บุญรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายกฤษณะ สบายเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวรวิสรา สุวรรณเกษการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางเรณู กิตติวัฒนากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายเสวก จินดาวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสายฝน ดีเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางปณิดา พนมวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายชาคริต ตุงคะศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวอภิณญา แตงดารารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสรายุธ เขียวมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางโสภา ร่มพิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางชุติมา แก้วเก่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
8