โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทุ่งทรายวิทยา

จำนวน 60

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 4 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 3 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 17 28 45
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
4
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
3
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
3
0
0
6 ศิลปะ
0
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
14
23
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวิเชียร แสนซื่อ  ครู ชำนาญการ
1
46.00
2 นางวรรณนิสา จันทราศรี  ครู ชำนาญการ
0
3 นายสมศักดิ์ เกตุมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายอุเทน พิลึก  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวปรียวัลย์ สูงสันเขตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายอนนท์ ดุลยสุริเยนทร์  ครู ชำนาญการ
0
7 นายจักรภัทร พูลเขตรกิจ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางวริศรา จำปาหวาย  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสุภาภรณ์ เกตุมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายมานิตย์ อินทร์สว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางคนึงนิจ ชัยมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายมานัด คำดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอรรจน์ชญาณ์ ชัยเจริญวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายมานพ นาคชาตรี  ครู ชำนาญการ
0
15 นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางเพ็ญนภา คำดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางวัสสา ประวะเสนัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสุรชัย เดชอุ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางปภัสนันท์ พึงยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวปาริชาด พันทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวลภัสรดา วงษ์จ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวอัจฉรานันท์ เทียนทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางนรินทร์ มิตรสินพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายถวัลย์ จันทร์ต้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางศิวพร สุภาพพูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางลำเพย พุ่มห้วยรอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายจักรพงษ์ พิมพ์าพัฒนโยธิน  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวนัยนา พงษ์ก่อสร้าง  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวปฐมา ใจแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาววราภรณ์ ถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายกิติชัย ธนะทิพากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายเกริกพล มะลิต้น  ครู ชำนาญการ
0
35 นางปิยะพร แสนซื่อ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางกฤษณา มาเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวภัทรมนัส เหล่าทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
38 นายทองคูณ เพี้ยมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวทัศนีย์ ตาทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวนภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวนิติกรณ์ มาลา  ครู ชำนาญการ
0
42 นายธันวา ม่วงเลี้ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายสุนทร คงศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายปิยะลักษณ์ ยอดดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวนางสาวจารุวรรณ ทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
13