โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปางศิลาทองศึกษา

จำนวน 75

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 6 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 5 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 10 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 31 41
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
7
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
2
2
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
11
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวรจนา แก้วตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวสุกัญญา แสงประทุม  ครู ชำนาญการ
10
84.00
3 นางสาวปิยลักษณ์ ยุทธอาสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
4 นางกันตพร ผิวพรรณ  ครู ชำนาญการ
6
72.00
5 นายสมภพ ท่าพริก  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
46.00
6 นางปวริสา วาปี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
58.00
7 นางสาวเจษฎ์นันท์ กกขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
8 นางนัทธมนกาญจน์ จูนก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
9 นายวิชัย สันทัศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
10 นางสาวบุษยา คมขำ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางนิทัศวรรณ เมฆสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
44.00
12 นางสาววิไลวรรณ คำบาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
13 นายประเวช ผิวพรรณ  ครู ชำนาญการ
7
80.00
14 นางสาวนิภารัตน์ หมู่มาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
62.00
15 นางชนาภา ห้อยพรมราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
39.00
16 นายมาวิน จันทร์สา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
17 นางนวลจันทร์ ธานัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
18 นางสาวปุณณาสา พึ่งเนียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
36.00
19 นางสาวณิชาบูล นิลรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสุภาพร เอี๋ยวศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
48.00
21 นายมนัสชัย แจ่มจร  ครู ชำนาญการ
2
38.00
22 นายรัฏธนนท์ จันทร์เสมานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
23 นางสาวบุญสิตา มูลสัน  ครู ชำนาญการ
2
12.00
24 นางสาวทิวาพร กันรังรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวสุรีย์พร บุญชื่น  ครู ชำนาญการ
3
30.00
26 นางสาวเกษศิรินทร์ คงกล้า  ครู ชำนาญการ
7
78.00
27 นางสาวรัตนาภรณ์ มาคุ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายชัยสวรรค์ วรอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
29 นายจิระวัฒน์ โรจนศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
69.00
30 นายธีระพงษ์ คงสิบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวศาวพา บัวศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
20.00
32 นางสาวธัญลักษณ์ กันยะมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
33 นางสาวเทพสิรี ตะนัยศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวธนัญญา สุขรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวสุทธาสินี มากสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
36 นางสาวกชพรรณ ต.เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
30.00
37 นางสาวธนาภัทร หัตถบูรณ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
38 นางสาวกัญญารินทร์ บุญรัศมีจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวธนานันต์ จูกระโทก  ครู ชำนาญการ
2
12.00
40 นางสาวชมภูนุช จูอ๋อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายธวัชชัย อยู่เกษ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
5