โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 38 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 39 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เนินมะปรางศึกษาวิทยา

จำนวน 59

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 9 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 27 39
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
4
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
17
6
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายธนวัฒน์ กองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
2 นางสาวสมพร กุลนานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
3 นางสาวมรกต มาฉาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
4 นายบริสุทธิ กลางจิตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายนราธิป คำมา  ครู ชำนาญการ
0
6 นายจักพงษ์ แนมบัว  ครู ชำนาญการ
0
7 นางศริลลา ไวยวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
105.00
8 นางสาวอรทัย สิบหมื่นเปี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
9 นางสาวศุภมาส สิงห์สถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
10 นางณัฏฐินาท จรกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นางสาวมัชฌิมา ศรีนวลขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
12 นางสาวกนกวรรณ แจ้งชะไว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
13 นางสาวบัณฑิตา หมู่มาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
14 นายธนวัฒน์ ทัศนะพรพิศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
15 นางพัชรพร พันธุ์เหล็ก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวจิณฐดานัณป์ จิณสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
1
30.00
17 นางสาวสุกัญญา บางปา  ครู ชำนาญการ
2
14.00
18 นายศุทธิ์พิรัชย์ เพชรน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
42.00
19 นายคณารัฐ วงศ์กล่อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
80.00
20 นายธนากร อินทร์มั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
21 นางสาวเพียงไพลิน โพธิ์ทอง  ครู ชำนาญการ
1
12.00
22 นางจินดาภา คล้ายบุญมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
23 นายวินัย ทาพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวโชติกา สงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
60.00
25 นางสาววิมลรัตน์ พูลหน่าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
75.00
26 นางสาวจิราพักตร์ ช้างเนียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
27 นางสาวรักษ์สุดา คำสุทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายจักรกฤษณ์ ยากิ้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวสมสุวรรณ เผือกสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวอัมรา ศรีคำขลิบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวสุวรีย์ แย้มจอหอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางถนอมศรี มหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
33 นางสาววิไลลักษณ์ พิทักษ์แผน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวหทัยชนก ทองแจ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายจำนงษ์ ปิตะละโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวนิภาพร เพียงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายจตุรภัทร์ พินิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางชนัดดา มูลเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
12