โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 16 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 17 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วังโพรงพิทยาคม

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 12 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
5
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 พิมลพรรณ ไตรรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
2 บุญชู นกแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 ชิราพร สุขเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นพดล วรรณารุณ  ครู ชำนาญการ
0
5 สุเทพ ฤทธิ์สอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 สมใจ จันทรงกรด  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
9.00
7 ภัทรานิตย์ ศรีสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 ณรงค์ นครพุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
9 ขวัญธารา พุ่มพฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 กิตติธัช สีหะวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
11 จันทิรา รื่นราตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 พิสันต์ สายโรจน์  ครู ชำนาญการ
1
0.00
13 เบญจมาศ สิงห์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 คุณัญญา วินาลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นลินี กาศแสวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
16 นฤมล มะลิเทิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 ศศิธร ทาระธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
6