โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 28 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 25 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ตลิ่งชันวิทยา

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 16 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
5
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวปานธนา ทับทองดี  ครู ชำนาญการ
1
6.00
2 นางสาวสุภานี บุญพรวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางจุฑารัตน์ วัฒนากูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางชลฤทัย บุตรแสงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางนิลวรรณ โพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
84.00
6 นางปิยะนาฎ นุ่มอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวันชัย ศรีวิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวิวรรทนี ศรีวิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอโนทัย ร่มโพธิ์ภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
34.00
10 นายชลอ จำปาศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางปิยวรรณ สุดโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายมณเฑียร พรหมจรรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางเกษร ภักดีภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางมัณฑนา นิลวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายประเสริฐ พลเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสุรีย์ รักษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายชนินทร์ นิลดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางอมรรัตน์ จำปาเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
19 นายสายัณห์ นิลวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายเจษฎา เรืองวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางบุญตา อินทะชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวณัฐนรินทร์ วรภัทรศิริสกุล  ครู ชำนาญการ
0
23 นายสุรเดช อนันตสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายนเรศ จันทร์ขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวญาณี เคหะจุ้ย  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวภัครดา มากเทพพงษ์  ครู ชำนาญการ
11
137.00
27 นายสิริชัย ชูดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวนันทนา สงสุวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
14