โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กรรณสูตศึกษาลัย

จำนวน 143

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 8 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 13 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 15 22
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 13 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 14 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 7 2 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 3 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 9 13
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 36 79 115
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
5
10
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
8
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
9
0
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
4
6
0
0
6 ศิลปะ
3
1
5
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
5
0
0
8 การงานอาชีพ
3
2
8
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
45
22
48
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
135.00
3 นางสาวอภันตรี วังสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
17.00
4 นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
176.00
5 นายธานี ปริปุรณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
6 นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
41.00
7 นางวิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
8 นายกฤษดา นิยมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
9 นายพิเชษฐ์ ผาสุก  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
99.00
10 นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
99.00
11 นางสุชาดา ศีลาเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
25.00
12 นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
13 นายสมชาย โรจน์ประเสริฐสุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
14 นางพัชรี เทพกรณ์  ครู ชำนาญการ
2
16.00
15 นางสุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
129.00
16 นางชุติมา เที่ยงบางหลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
49.00
17 นางนิตยา ปริปุรณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
49.00
18 นางกันยารัตน์ ดุษณีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
40.00
19 นางสมบูรณ์ ทองงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
25.00
20 นางพรทิพย์ โรจน์ประเสริฐสุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
21 นายพินัยรัตน์ สุขวิลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางอาภรณ์ กุลพรเพ็ญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
143.00
23 นายวันชัย วงษ์จันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
94.00
24 นายนิรันดร์ สุขเรือน  ครู ชำนาญการ
3
25.00
25 นายขวัญชัย นุ่มอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
26 นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางบังอร ลิ้มทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
25.00
28 นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
137.00
29 นางสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
56.00
30 นางชุติมา ลิ้มลมัย  ครู ชำนาญการ
2
32.00
31 นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
136.00
32 นางอุษา อนันต์วิไลเลขา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
33 นางสาวปัญจพร มาพลาย  ครู ชำนาญการ
8
89.00
34 นายปัญญา บุญเติมเต็ม  ครู ชำนาญการ
5
148.00
35 นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
64.00
36 นางสาวอรุโณทัย ขันทอง  ครู ชำนาญการ
7
73.00
37 นางสาวอรพรรณ ดวงแข  ครู ชำนาญการ
6
156.00
38 นางสาวผุสชา ทิพเนตร  ครู ชำนาญการ
5
40.00
39 นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน  ครู ชำนาญการ
7
80.00
40 นางสายพาน ทองจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
57.00
41 นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
43.00
42 นายไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
43 นางทัศนีย์ ม่วงน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
25.00
44 นางดวงใจ ผาสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
45 นางบุษกร กานต์กำพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
65.00
46 นางคารม โพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
149.00
47 นางวรวดี อินทร์กอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
89.00
48 นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
41.00
49 นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์  ครู ชำนาญการ
6
81.00
50 นางเครือวัลย์ ประสานชีพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
140.00
51 นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
52 นางสาวพิจักษณานี ตุนา  ครู ชำนาญการ
9
196.00
53 นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์  ครู ชำนาญการ
7
163.00
54 ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์ แก้วแกมเสือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
55 นางกัญญา แก้วแกมเสือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
25.00
56 นายประเสริฐ กิติชัยชาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
41.00
57 นางชมภูนุช คงทัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
89.00
58 นางนันท์ณภัส กันพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
33.00
59 นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา  ครู ชำนาญการ
6
57.00
60 นางปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
167.00
61 นายปกรณ์วิท กล้าหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
131.00
62 นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
140.00
63 นายไพฑูรย์ พูลเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
41.00
64 นางสาวศกุนี ศรีเหรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
167.00
65 นางจุรีย์ พัฒผล  ครู ชำนาญการ
7
173.00
66 นายศรายุทธ บริวาส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
57.00
67 นางพเยาว์ ตนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
33.00
68 นายปิติภูมิ น้ำแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
69 นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
148.00
70 นางสาววาสนา เพชรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
145.00
71 นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
113.00
72 นางสาววรญา ไพรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
41.00
73 นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม  ครู ชำนาญการ
8
167.00
74 นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
129.00
75 นางสาวธนพร มากระจัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
164.00
76 นายธเนศ บริสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
73.00
77 นางวชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการ
10
136.00
78 นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
260.99
79 นางนงเยาว์ วระกุล  ครู ชำนาญการ
10
113.00
80 นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง  ครู ชำนาญการ
8
167.00
81 นางสาวนฤมล ศิริพันธุ์  ครู ชำนาญการ
3
32.00
82 นายจักรพงษ์ แซ่หลี่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
49.00
83 นางสาวกฤติกา พูลสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
49.00
84 นางสาวพรกมล ช้างเผือก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
155.00
85 นางสาวณัฎฐลภัส จันทร์เดชาสุข  ครู ชำนาญการ
6
156.00
86 นางสาวศรัณยา วาจาทะศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางณริญยากรณ์ ภูธำรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
56.00
88 นางสาวณัฐชา พิกุลทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
80.00
89 นายสมชาย เทียนใชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
33.00
90 นายไพโรจน์ บุญช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
34.00
91 นางสาวสุมาพร ดอนอินผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
105.00
92 นายสิริวัชร นุกูลธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
32.00
93 นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
89.00
94 นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
25.00
95 นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม  ครู ชำนาญการ
6
89.00
96 นางสาวมยุเรศ เป็นมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
132.00
97 นายชัยวัฒน์ ทองสุกใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
97.00
98 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภู  ครู ชำนาญการ
0
99 นายพินัย โพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
126.00
100 นายกฤษณ์ การะเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา  ครู ชำนาญการ
0
102 นายรณกฤต เอี่ยมเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
32.00
103 นายมารุต คนหลัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
104 นายนที หนูทวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
105 นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
185.00
106 นางสาวพรพิมล นามวงศา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
65.00
107 นายวิพัฒน์ ปมิตต์ธศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นายปัถย์สรัล กระธน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวพิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
151.00
110 นางสาวอมฤตรส ทับทิมเหล็ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
156.00
111 นายธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวมาลี เชียงวิราฑา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
57.00
113 นางธดากรณ์ กลิ่นหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
41.00
114 นางสาวสุมนทรา ใจดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
57.00
115 นางอรุณี สะอาดดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
33