โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 102 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 106 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สงวนหญิง

จำนวน 177

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 12 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 17 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 18 23
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 6 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 18 20
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 4 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 6 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 1 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 22 84 106
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
10
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
3
5
1
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
9
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
13
2
5
0
0
6 ศิลปะ
1
2
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
56
15
27
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอรรถสิทธิ์ สุพรรณพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
228.00
3 นางสาวณปภัช พลฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
92.00
4 นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ  ครู ชำนาญการ
7
108.00
6 นางน้ำค้าง แอสมจิตต์  ครู ชำนาญการ
8
74.00
7 นางสาวฐาปนีย์ พลเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
120.00
8 นายนรินทร์ รักนุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์  ครู ชำนาญการ
6
90.00
10 นางลำดวน บุญรังษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวบุญสม ศรีศักดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
12 นางสาวบุษบา น้ำค้าง  ครู ชำนาญการ
2
18.00
13 นายสันติชัย บุญรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
14 นางสุภัทรา บุญญสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
54.00
15 นางทิพยารัตน์ ดนุไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
16 นางสาววัสนันท์ ประจงการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
17 นางสาวธนันญดา ศรีโมรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
13
92.00
18 นางภรรัช โอสธีรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
19 นางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
84.00
20 นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล  ครู เชี่ยวชาญ
3
30.00
21 นางสุพาภรณ์ บุญรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
94.00
22 นางยุวดี ดอกรังกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
23 นางปทิตตา จันทร์มณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
26.00
24 นายยอดชาย ขุนสังวาลย์  ครู ชำนาญการ
0
25 นายธเนศ สมาลาวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายศุภชาติ อิ่มเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
27 นางสาวชนทิชา เชิดตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
40.00
28 นางสาวธีรพร ใจวิวัฒน์พงศ์  ครู ชำนาญการ
3
27.00
29 นางสาวปาจรีย์ รัตนวิเชียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
30 นางกฤติยา เหมรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
42.00
32 นางสาวสุหรรษา คงมีชนม์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
30.00
33 นางมนต์ทิพย์ แก้วเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
34 นางสาวเกษราภรณ์ สุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวจิตติมา ดมหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
90.00
36 นายสุชาติ ผลภาษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
37 นางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
40.00
38 นายรณภณ เนตรสว่างวิชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
153.99
39 นางสาวฉันทนา บุญมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
40 นายชนินทร์ ชโลธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
22.00
41 นางพรทิพย์ บุญลือ  ครู ชำนาญการ
3
24.00
42 นางสาวนิสา จุลโพธิ์  ครู ชำนาญการ
8
240.00
43 นางสาวศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์  ครู ชำนาญการ
1
6.00
44 นายธนวัฒน์ นาคเอก  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวศิริรัตน์ ยอดยิ่ง  ครู ชำนาญการ
2
14.00
46 นางสาววาสนา อร่ามรัศมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
47 นายวุฒิจักษณ์ สิงห์บุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวระวีวรรณ วีระเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
49 นางสาวเพ็ญลดา ทู้ไพเราะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
150.00
50 นางสาวชมัยพร แก้วปานกัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
48.00
51 นางสาวพจนา บัวกระสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
52 นางแพร สมใจเพ็ง  ครู ชำนาญการ
0
53 นายภัทรพล พุ่มเข็ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
54 นางสาวจิตติมา กิจสังสรรค์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
36.00
55 นางสาววนิดา สวนดอกไม้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
24.00
56 นางสาวสมฤดี แจ้งข่าว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
22.00
57 นางปรัศนียา เทียนไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
62.00
58 นายสุรัตน์ ชุ่มทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
12.00
59 นางสุภาพันธ์ โทณผลิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
56.00
60 นางสาวมณฑนา รัตนบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
18.00
61 นางสาวอรนุช แม้นเทวฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
46.00
62 นางสาวนิตยา ช่วงชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
34.00
63 นางสาวสุกัญญา แอสมจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
64 นางสาววราวรรณ จันชัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
56.00
65 นางสาวปัญจพร ซังยืนยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
13.00
66 นางสาวพัชรี ชมจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
7.00
67 นายทรงศักดิ์ โชติช่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
20.00
68 นางสาวกาญจนา เกิดเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
69 นางสาวศุภจินต์ มีมุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
30.00
70 นางสาวภัทราภรณ์ รัตนวงศา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
71 นางสาวนริศตา ด้วงต้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
72 นางสาวพัชรี น้อยเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
24.00
73 นายเมธา โกมุกพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
74 นางสาวอารีรัตน์ ศิริเชษฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
26.00
75 นางสาวน้ำทิพย์ ใจแจ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
0.00
76 นางสาวพิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
88.00
77 นายเสกสรรค์ นาเอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
78 นางสาวสุภาภรณ์ อยู่ประยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางอินทิรา เกตุอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11
103.00
80 นางสาวชมพูนุท รุ่งสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
81 นางสาวสุพรพรรณ สิงห์ทอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
38.00
82 นางภาพตะวัน ล่ามแขก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
50.00
83 นายเขมินท์ อุ่นศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวนพวรรณ วิจิตรบรรจง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
16
444.00
85 นางสาวสุพัตรา หมอยาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
124.00
86 นางสาวมลฑิรา ศรีศักดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวชญานุตน์ เฮงตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
46.00
88 นางสาวชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
140.00
89 นางสาวภาวิณี สุวรรณประทีป   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
88.00
90 นางสาวสิริลักษณ์ แสงศิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
22.00
91 นางสาวขณิศรา ต้นสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
34.00
92 นางสาวพิมพ์ชนก พรหมจรรย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
22.00
93 นางสมพิศ เล็กถวิลวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
96.00
94 นางสาววรรณภรณ์ เฉิดฉวีวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
44.00
95 นางสาวพิชชาพร เจริญยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
136.00
96 นางสาวรำพึง โพธิ์ศรี  ครู
0
97 นางสาวนพวรรณ วิจิตรบรรจง  ครู
16
444.00
98 นายประยุทธ์ ชำพิจิตร  ครู
0
99 นายพรรณพงศ์ สมจิตต์  ครู
0
100 นางสาวณัฏฐนันท์ ศรีเงินงาม  ครู
11
72.00
101 นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยา  ครู ชำนาญการ
4
228.00
102 นายอรรถสิทธิ์ สุพรรณพิทักษ์  ครู
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
26